تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌نویس:محمداسماعیل صائنی زنجانی»

 
* [https://zanjan.iqna.ir/fa/news/2363338/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%8A%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF- خبرگزاری بین المللی قرآن]
* [https://www.isna.ir/news/9004-10357/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 خبرگزاری دانشجویان ایران (به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله صائنی)]
* [https://www.razavi.news/fa/news/22529/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1 خبرگزاری رضوی]