حادثه در ویشی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(مطالبی از قلم افتاده بود)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
[[رده:نمایش‌های برادوی]]
[[رده:نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای]]
در سال نوشته شده استنامه نویس آمریکایی آ را بهب لر نوشته شده اس ت . [1] گروهی از مردان را به تصویر می کشد کهدر سال 1942در ویشی فرانسه بازداشت شده اند. آنها برای بازرسی "نژادی" خود توسط افسران ارتش آلمان و پلیس فرانسوی ویشی نگهداری می شوند. این نمایشنامه بر موضوعات طبیعت انسانی ، گناه ، ترس و مشارکت تمرکز دارد و برربر ر سی می کن ک ن د که چگونه نازین ازی ه ا با این مقاومت اندکتوانستند هولوکاست را مرتکبشوند. میلر در مورد حادثه در ویشی گفت: "آنچه مبهم است اگر ناشناخته نباشد ، رابطه بین کسانی است که طرفدار عدالت هستند و نقش آنها در شرارت که مخالفند است،.ای ن[. است،این..] است،این خ است،اینوباست،ر و بد دو بخش نیستند باین نمایش درتدر تئاتر ANTA Washington Square در شهر نیویورک به نمایش درآمد و لکه دو عنصدر تئاترئاتر ANTA Washington Square در شهر نیویورنیویورک درهبه نمایش درآمددرآ ودرو ربلکه دو ازعنصر معادراز معاملهدر
 
در سال 1964 توسط دریشنامه نویس آمریکایی آرتور میلر ندرته شده است . [1] گروهی از مردان د.ست را مرتکبشوند. میلر در مورد حادثه در ویشی گفت: "آنچه مبهم است اگر ناشناخته نباشد ، رابطه بین کسانی است که طرفدار عدالت هستند و نقش آنها در شرارت که مخالفند. [...] خوب و بد دو بخش نیستند بلکه دو عنصر از معامله
۵۵

ویرایش