تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی بتا»

صفحه‌ای جدید با 'نورون حرکتی بتا {{به انگلیسی | Beta motor neuron}} یک نوع نورون حرکتی تحتانی است که به فیب...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'نورون حرکتی بتا {{به انگلیسی | Beta motor neuron}} یک نوع نورون حرکتی تحتانی است که به فیب...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)