باز کردن منو اصلی

تغییرات

برچسب
{{بدون منبع}}
== آيت الله سيد يونس عرفاني ==
{{سرشناسی}}
<br />
 
متولد 1313۱۳۱۳ در روستايروستای شيرآبادشیرآباد شهرستان تالش استان گيلانگیلان.
امام جماعت مسجد سيدسید الشهدا خيابانخیابان هاشميهاشمی قبل و بعد از انقلاب اسلامياسلامی.
عضو مركزيمرکزی جامعه روحانيتروحانیت مبارز تهران.
رئيسرئیس كميتهکمیته منطقه 8۸ انقلاب اسلامياسلامی.
نمايندهنماینده اوليناولین دوره مجلس شورايشورای اسلامياسلامی از شهرستان تالش.
<br />
===== تحصيلاتتحصیلات حوزويحوزوی =====
<br />
آيتآیت الله سيدسید يونسیونس عرفانيعرفانی تحصيلاتتحصیلات ابتداييابتدایی خود را در مكتبمکتب خانه روستايروستای شيرآبادشیرآباد انجام داد و پس از آموزش روخوانيروخوانی و حفظ قرآن كريمکریم برايبرای ادامه تحصيلتحصیل به حوزه علميهعلمیه شهر اردبيلاردبیل مهاجرت كردکرد. پس از آن حوزه علميهعلمیه قم پذيرايپذیرای ايشانایشان گرديدگردید<br />
 
 
===== فعاليتفعالیت‌های هايعلمی علمي فرهنگيفرهنگی =====
<br />
 
پيشپیش از انقلاب اسلامياسلامی حضرت آيتآیت الله عرفانيعرفانی با حضور در مجامع داخليداخلی و بينبین الملليالمللی در جهت ايجادایجاد و حفظ وحدت مسلمانان تلاش بسياريبسیاری نمود.<br />
همكاريهمکاری و همراهيهمراهی با امام موسيموسی صدر رهبر شيعيانشیعیان لبنان و رهبر جنبش امل اسلامياسلامی از فعاليت هايفعالیت‌های بارز ايشانایشان پيشپیش از انقلاب اسلامياسلامی ميباشدمی‌باشد.