نام‌آوا: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: خردبندی، {{خرد}} تبدیل شد به {{زبان‌شناسی-خرد}}-iwfrport ؟)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
* جیزّ
* چک (زدن)
* چکاچک
* چکه (نماآواينماآوای آن به صورت چِكچِک چِكچِک نيزنیز استفاده مي شودمی‌شود)
* خر و پف
* خراش
* فشفشه
* فشنگ
* قارقارک (کنایه از وسیله نقلیه پرسر و صدا {{مدرک}} )
* قاه قاه
* [[قرقره]]
* قهقهه (خنده)
* [[کرکره]]
* ماسماسک (کنایه از وسیله‌های دکمه‌دار{{مدرک}} )
* مُف (دماغ)
* مِلِچ و مُلوچ (خوردن با عجله)
* [[هدهد]]
* هورت کشیدن (هُرت)
* ویژ (نشان از سرعت در حركتحرکت چيزيچیزی دارد)
* تق تق (در زدن، كوبيدنکوبیدن دست يایا چيزيچیزی بر درب برايبرای اطلاع)
* گَز گَز (نوعينوعی احساس از خانواده يخانوادهٔ خارش، اما از جنس درد)
* زُق زُق (نوعينوعی احساس از خانواده يخانوادهٔ خارش، اما از جنس درد)
* تِر تِر
* مِس مِس (تعلل كردنکردن)
* قُل قُل (در مورد آب جوشنده در معرض حرارت يایا آب چشمه يایا به صورت مصنوعيمصنوعی در قليانقلیان)
* زِر زِر (سخنان بيهودهبیهوده)
* هُلُپ هُلُپ (برايبرای خوردن با عجله استفاده مي شودمی‌شود)
* شُلُپ شُلُپ
* شَتَرَق (مانند شَپَلَق، صدايصدای تصادم دو جسم)
* شالاپ (افتادن شيئيشیئی در آب)
* مور مور (نوعينوعی خارش در موضعيموضعی از پوست آدميآدمی)
* هاي‌های هايهای (گريهگریه)
 
=== صداهای حیوانات ===
* گنجشک و جوجه: جیک جیک
* جیرجیرک: جیر جیر
* كلاغکلاغ: قار قار
 
{{زبان‌شناسی-خرد}}
۲٬۳۰۹

ویرایش