تفاوت میان نسخه‌های «حشره‌شناسی پزشکی»

بدون خلاصه ویرایش
*آنتن‌ها در 2 بند ابتدایی مشترک هستند و در بقیه بندها متفاوت می باشند.
 
دو بند اسکاپ و پدیکال دارای ماهیچه‌های مخصوص به خود هستند،لذاهستند،بنابراين به اینهااین ها بندهای حقیقی آنتن گفته می شود و بقیه بندها(فلاژلون) چون دارای ماهیچه‌های مستقل نیستند بنابراین بندهای مجازی آنتن نامیده می شوند.
 
== چشم ==
#دفاع( مانند [[فاگوسیتوز]])
 
*خون در رساندن [[اکسیژن]] نقشی ندارد و چون فاقد [[هموگلوبین]] است لذابنابراين به رنگ قرمز دیده نمی شود وممکن است به رنگ خاکستری،سبز ویا سایر رنگها دیده شود.
حامد روح الهي
 
کاربر ناشناس