تفاوت میان نسخه‌های «آشوری‌های عراق»

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی
جز (ربات افزودن: en:Assyrians in Iraq)
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی)
جمعيتجمعیت اشورياناشوریان عراق حدود يكیک مليونملیون و بانصد هزار نفر است . بر اثر جنكهايجنکهای عراق_ايرانعراق_ایران و عراق _ كويتکویت وبس از سقوط صدام نيزنیز بعلت حمله وحشيانهوحشیانه كروههايکروههای تروريستيتروریستی و متعصبينمتعصبین مذهبيمذهبی اكثريتاکثریت انها كشورکشور را تركترک كردهکرده و به خارج مهاجرت كردهکرده اند ،اند، بطوريكهبطوریکه اينكاینک فقط ٦٥٠,٠٠٠نفر۶۵۰،۰۰۰نفر از أنان در عراق باقيباقی مانده اند.بزركترينبزرکترین مراكزمراکز تجمع انها در بغداد واستانهايواستانهای نينوانینوا و دهوكدهوک ميباشد،میباشد، همجنينهمجنین در استانهاياستانهای اربيلاربیل و كركوكکرکوک و بصره نيزنیز موجود هستند و شمار كميکمی درشهرهايدرشهرهای روماديرومادی، ،حله، حلهناصریه، ،میسان، ناصريه ، ميسان ،اسکندریه، اسكندريه،تكريتتکریت سكونتسکونت دارند.بزركترينبزرکترین فرقه هايهای دينيدینی انها عبارتند از: ( كليسايکلیسای كلدانکلدان كاتوليكکاتولیک)،( كليسايکلیسای شرق اشورياشوری)، ( كليسايکلیسای سريانسریان ارتودوكسارتودوکس)، ( كليسايکلیسای سريانسریان كاتوليكکاتولیک)، ( كليسايکلیسای شرق قديمقدیم). در طول تاريختاریخ عراق هميشههمیشه دجار قتل عام و ظلم و ستم شده اند وبيشوبیش از ( ٣٠٠۳۰۰ ) روستايروستای انها منهدم كرديدهکردیده است . قتل عام اشورياناشوریان در ٧۷ اغسطس ١٩٣٢۱۹۳۲ در شهر سميلسمیل از قتل عامهايعامهای بزركيبزرکی است كهکه توسط رزيمرزیم بغداد از انها شده است ، كهکه هر سال مراسيممراسیم مخصوصيمخصوصی برايبرای يادیاد بود قربانيانقربانیان ايناین كشتارکشتار بركذاربرکذار ميمی شود.
احزاب و كروههايکروههای سياسيسیاسی اشورياناشوریان عراق عبارت هستند از: ( مجلس مليملی كلدانيکلدانی سريانيسریانی اشورياشوری)، ( حركتحرکت دمكراتيكدمکراتیک اشورياشوری)،( حركتحرکت تجمع سريانسریان مستقل)،( اتحاد ميهنيمیهنی بيتبیت نهريننهرین)،( حزب ميهنيمیهنی اشورياشوری)،( حزب اتحاد دمكراتدمکرات كلدانکلدان)،( حزب دمكراتدمکرات بيتبیت نهريننهرین)،( مجلس مليتملیت كلدانکلدان)،( منبر دمكراتيكدمکراتیک كلدانکلدان)،( كنكرهکنکره عام اشورياشوری)،( حزب دمكراتدمکرات مسيحيمسیحی)،( سازمان كلدواشورکلدواشور كمونيستکمونیست ). اشوريهااشوریها حق انتخاب (٥۵) عضو اشورياشوری برايبرای برلمان عراق و(٥۵) عضو برايبرای برلمان اقليماقلیم كردستانکردستان و برايبرای هر يكیک از مجالس استانهاياستانهای بغداد و نينوانینوا و بصره و سليمانيهسلیمانیه يكیک عضو و برايبرای هر يكیک از مجالس استانهاياستانهای اربيلاربیل و دهوكدهوک دو عضو دارند، كهکه ايناین اعضا بايدباید اشورياشوری باشند وبا رايرای اشوريهااشوریها نيزنیز انتخاب ميمی شوند. همجنينهمجنین در كابينهکابینه حكومتحکومت بغداد يكیک وزيروزیر و در كابينه حكومت اقليمکابینه كردستانحکومت اقلیم کردستان
نيزنیز يكیک وزيروزیر اشورياشوری وجود دارد. در انتخابات سالهايسالهای ٢٠٠٩_٢٠١٠۲۰۰۹_۲۰۱۰ مجلس مليملی كلدانيکلدانی سريانيسریانی اشورياشوری توانست در انتخابات مجالس استانهاياستانهای بغداد و نينوانینوا كورسيکورسی مخصوص اشوريهااشوریها را كسبکسب كندکند و در انتخابات برلمان كردستانکردستان عراق نيزنیز (٣۳) كورسيکورسی مخصوص اشوريهااشوریها و (١۱) كورسيکورسی مخصوص ارامنه را بدست اورد ،اورد، اما در انتخابات برلمان عراق (٢۲) كورسيکورسی ( نمايندهنماینده كانکان نينوانینوا و دهوكدهوک) نصيبنصیب ان كرديدکردید. علاوه بر ايناین مجلس مليملی كلدانيکلدانی سريانيسریانی اشورياشوری يكیک وزيروزیر در كابينهکابینه حكومتحکومت كردستانکردستان دارند.
در ايناین انتخابات(٢٠٠٩۲۰۰۹-٢٠١٠۲۰۱۰) نصيبنصیب حركتحرکت دمكراتيكدمکراتیک اشورياشوری بدست اوردن(٣۳) كورسيکورسی در برلمان عراق و(٢۲) كورسيکورسی در برلمان اقليماقلیم كردستانکردستان و شكستشکست در انتخابات مجالس استانهاياستانهای نينوانینوا و بغداد بود. حركتحرکت دمكراتيكدمکراتیک اشورياشوری دارايدارای يكیک وزيروزیر در كابينهکابینه حكومتحکومت بغداد ميمی باشد.
برايبرای مجالس استانهاياستانهای اربيلاربیل و دهوكدهوک و سليمانيهسلیمانیه هنوز انتخابات جديديجدیدی انجام نشده وجنينوجنین مقرر است كهکه در سال ٢٠١٢۲۰۱۲ بركذاربرکذار شود . عضو مجلس استان بصره از حزب اتحاد دمكراتدمکرات كلدانکلدان ميباشدمیباشد. انتخابات مجلس استان كركوكکرکوک نيزنیز بتعويقبتعویق انداخته شده است. 
 
[[رده:جامعه عراق]]
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش