تفاوت میان نسخه‌های «بهگود گیتا»

 
باگاوادگیتا که در اصل به زبان سانسکریت بوده بارها به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. ترجمه‌های مختلفی نیز به فارسی از این کتاب وجود دارد که نخستین آنها توسط «دارالشکوه» در قرن ۱۳، به عنوان فصلی از مهابهاراتا، انجام شده است.
== پیش درآمد ==براساس متن مَهاباراتا دو برادر، [[دیریتاراشترا]] و [[پندو]] پادشاهی سرزمین [[هستیناپورا]] را به ارث می برند. مادر دیریتاراشترا به هنگام نکاح با حکیم خدازاد، [[ویاسا]]، از ترس چهره وی چشمانش را بسته بود و در نتیجه فرزند آنان (دیریتاراشترا) نابینا متولد می شود. از این رو برادرش پندو وارث پادشاهی می گردد و پسران وی، [[یودیشتیرا]]، [[بیما]]، آرجونا، [[ناکول]]ا و [[سَهدِوا]] سران خاندان پندواس را تشکیل می دهند که به راستی و درستکاری مشهور می شود. از آن سو پسران دیریتاراشترا، که افزون بر صد تن بودند، خاندان کارواس را تشکیل می دهند که عموما به بی رحمی و هوس رانی گرایش داشتند.هنگامی که پندو در جوانی درمی گذرد، پندواس‌های یتیم تحت قیومت عموی خود دیریتاراشترا، با کارواس‌ها در یک خانه و تحت تعلیم معلمان یکسان بزرگ می شوند. <ref name=”ref25”>{{cite book  | last = Nikhilananda  | first = Swami   | authorlink = Swami Nikhilananda  | title = Introduction  | year = 1944  | page = xiii}}</ref><ref name="sr_10">{{cite book  | last = Rama  | first = Swami   | authorlink = Swami Rama  | title = Perennial Psychology of the Bhagavad Gita  | publisher = Himalayan Institute Press   | year = 1985  | page = 10 }}</ref> در این بین [[بیشما]]، پدرجد خاندان مسئولیت مراقبت از آنها و پاکمرد خدازاد، [[دوروناچاریا]]، وظیفه تعلیم فنون نظامی به بچه‌ها را عهده دار شدند. <ref name="sr_10"/> هر پنج پندواس به جنگجوهای بی بدیل و جوانمردی تبدیل شدند که آرجونا سرآمد آنان بود. کارواس‌ها و بخصوص سردسته مکارشان، [[دوریودانا]]، از فرط بخل و حسد به پندواس‌ها مدام اسباب آزار و نابودی ایشان را فراهم می کردند. <ref name="sr_10"/>در هنگام تاج گذاری ارشد پندواس ها( یودیشتیرا) به عنوان وارث شاهنشاهی، دوریودانا با مکر و حیله ای دور و دراز مانع شد و خود و برادرانش قدرت را قبضه کردند<ref name="sr_10"/>. این رویداد سبب آشوب بین دو خاندان گردید و تلاش بزرگان و خردمندان، به خصوص لرد کریشنا، برای برقراری آشتی بی ثمر ماند. <ref name="ref27">{{cite book  | last = Nikhilananda  | first = Swami   | authorlink = Swami Nikhilananda  | title = Introduction  | year = 1944  | page = xvi}}</ref><ref >{{cite book  | last = Rama  | first = Swami   | authorlink = Swami Rama  | title = Perennial Psychology of the Bhagavad Gita  | publisher = Himalayan Institute Press   | year = 1985  | page = 11 }}</ref> در حالیکه امید به صلح کمرنگ می شد، شبح جنگی عظیم از دور نمایان می شد. سران نظامی دو خاندان، آرجونا و دوریودانا، هر دو سعی در جلب حمایت لرد کریشنا نمودند که صاحب نیرومندترین ارتش بود.لرد کریشنا تجسم انسانی خداوند و بزرگترین معلم یوگاست. <ref name="sn-p1"/> سرانجام هنگامی که ماموریت وی برای صلح شکست می خورد آغاز جنگ را فرمان می دهد و در پاسخ درخواست آرجونا و دوریودانا اعلام می‌کند که ارتشش را به یکی از آنها می دهد و دیگری را در جنگ، به عنوان مشاور و همدم همراهی خواهد کرد بی آنکه خود هیچ دخالتی در جنگ کند <ref name="ref27"/>. دوریودانا ارتش را انتخاب کرد و آرجونا همدمی را<ref>{{cite book  | last = Rama  | first = Swami   | authorlink = Swami Rama  | title = Perennial Psychology of the Bhagavad Gita  | publisher = Himalayan Institute Press   | year = 1985  | page = 12 }}</ref>. در پاسخ به دعوی دو خاندان، از تمام قبائل و ممالک سرتاسر شاهنشاهی، جنگجوها، شوالیه ها، پرنس‌ها و پادشاهان، همه و همه به ارتش‌های دو طرف پیوستند و در دشت مقدسی به نام [[کوروشترا]]، در برابر هم صف آرایی کردند <ref name="ref27"/> . دشت کوروشترا محل پیشکش نذورات و قربانی‌ها برای خدایان بود و گفته می شد تمام اسرار خلقت در آن مدفون است. <ref name=”verse1”>{{cite web  | last =   | first =   | authorlink =   | coauthors =   | title = Madhvacarya's Commentary on Verse 1, Chapter 1  | work =   | publisher = Bhagavad-Gita Trust  | date =   | url = http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-01.html  | format =   | doi = }}</ref>[[پرونده:Arjuna chooses Krishna.jpg|left|300px|thumb| آرجونا ارتش را انتخاب می کند، نقاشی قرن هیجدهم]]دیریتاراشتترا، قیم نابینای شاهنشاهی، که به علت وابستگی بیش از اندازه به فرزندانش چشم بصیرت خود را نیز از دست داده بود <ref name="verse1">{{cite web  | last =   | first =   | authorlink =   | coauthors =   | title = Madhvacarya's Commentary on Verse 2, Chapter 1  | work =   | publisher = Bhagavad-Gita Trust  | date =   | url = http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-02.html  | format =   | doi = }}</ref>، هنگامی که مطلع می‌شود لرد کریشنا به عنوان همدم و مشاور، ارابه آرجونا را در جنگ هدایت خواهد نمود، فورا از بابت پیروزی پسرش دوریودانا دچار تردید می‌شود و از بیم آنکه مبادا دوریودانا، تحت تاثیرات معنوی دشت کوروشترا، حاضر به تسلیم نیمی از شاهنشاهی به پندواس‌ها شود، طالب نظارت بر جنگ می شود. <ref name="verse1"/> ویاسا، حکیم خدازاد دربار، پیشنهاد بخشیدن چشمی خارق العاده را به وی می‌کند که با آن تمام حوادث گذشته، حال و آینده روئت می شد. اما دیریتاراشترا که تاب دیدن صحنه‌های کشته شدن فرزندانش در جنگ را ندارد پیشنهاد را رد می‌کند و به جای وی، منشی اش، [[سَنجایا]] مشمول این لطف ویاسا می شود. به واسطه این قدرت خدائی، حوادث جنگ در قلب سنجایا آشکار می شود. داستان باگاوادگیتا از سئوال دیریتاراشترا از سنجایا، در باب رویدادهای جنگ آغاز می شود.<ref>{{cite book  | last = Nikhilananda  | first = Swami   | authorlink = Swami Nikhilananda  | title = Introduction  | year = 1944  | page = vii}}</ref>
== پیش درآمد ==
براساس متن مَهاباراتا دو برادر، [[دیریتاراشترا]] و [[پندو]] پادشاهی سرزمین [[هستیناپورا]] را به ارث می برند. مادر دیریتاراشترا به هنگام نکاح با حکیم خدازاد، [[ویاسا]]، از ترس چهره وی چشمانش را بسته بود و در نتیجه فرزند آنان (دیریتاراشترا) نابینا متولد می شود. از این رو برادرش پندو وارث پادشاهی می گردد و پسران وی، [[یودیشتیرا]]، [[بیما]]، آرجونا، [[ناکول]]ا و [[سَهدِوا]] سران خاندان پندواس را تشکیل می دهند که به راستی و درستکاری مشهور می شود. از آن سو پسران دیریتاراشترا، که افزون بر صد تن بودند، خاندان کارواس را تشکیل می دهند که عموما به بی رحمی و هوس رانی گرایش داشتند.هنگامی که پندو در جوانی درمی گذرد، پندواس‌های یتیم تحت قیومت عموی خود دیریتاراشترا، با کارواس‌ها در یک خانه و تحت تعلیم معلمان یکسان بزرگ می شوند. <ref name=”ref25”>
{{cite book
| last = Nikhilananda
| first = Swami
| authorlink = Swami Nikhilananda
| title = Introduction
| year = 1944
| page = xiii
}}
</ref>
<ref name="sr_10">
{{cite book
| last = Rama
| first = Swami
| authorlink = Swami Rama
| title = Perennial Psychology of the Bhagavad Gita
| publisher = Himalayan Institute Press
| year = 1985
| page = 10
}}
</ref> در این بین [[بیشما]]، پدرجد خاندان مسئولیت مراقبت از آنها و پاکمرد خدازاد، [[دوروناچاریا]]، وظیفه تعلیم فنون نظامی به بچه‌ها را عهده دار شدند. <ref name="sr_10"/> هر پنج پندواس به جنگجوهای بی بدیل و جوانمردی تبدیل شدند که آرجونا سرآمد آنان بود. کارواس‌ها و بخصوص سردسته مکارشان، [[دوریودانا]]، از فرط بخل و حسد به پندواس‌ها مدام اسباب آزار و نابودی ایشان را فراهم می کردند. <ref name="sr_10"/>
 
در هنگام تاج گذاری ارشد پندواس ها( یودیشتیرا) به عنوان وارث شاهنشاهی، دوریودانا با مکر و حیله ای دور و دراز مانع شد و خود و برادرانش قدرت را قبض{{پاک‌کن}}ه کردند<ref name="sr_10"/>. این رویداد سبب آشوب بین دو خاندان گردید و تلاش بزرگان و خردمندان، به خصوص لرد کریشنا، برای برقراری آشتی بی ثمر ماند. <ref name="ref27">
{{cite book
| last = Nikhilananda
| first = Swami
| authorlink = Swami Nikhilananda
| title = Introduction
| year = 1944
| page = xvi
}}
</ref><ref >
{{cite book
| last = Rama
| first = Swami
| authorlink = Swami Rama
| title = Perennial Psychology of the Bhagavad Gita
| publisher = Himalayan Institute Press
| year = 1985
| page = 11
}}
</ref> در حالیکه امید به صلح کمرنگ می شد، شبح جنگی عظیم از دور نمایان می شد. سران نظامی دو خاندان، آرجونا و دوریودانا، هر دو سعی در جلب حمایت لرد کریشنا نمودند که صاحب نیرومندترین ارتش بود.
 
لرد کریشنا تجسم انسانی خداوند و بزرگترین معلم یوگاست. <ref name="sn-p1"/> سرانجام هنگامی که ماموریت وی برای صلح شکست می خورد آغاز جنگ را فرمان می دهد و در پاسخ درخواست آرجونا و دوریودانا اعلام می‌کند که ارتشش را به یکی از آنها می دهد و دیگری را در جنگ، به عنوان مشاور و همدم همراهی خواهد کرد بی آنکه خود هیچ دخالتی در جنگ کند <ref name="ref27"/>. دوریودانا ارتش را انتخاب کرد و آرجونا همدمی را<ref>
{{cite book
| last = Rama
| first = Swami
| authorlink = Swami Rama
| title = Perennial Psychology of the Bhagavad Gita
| publisher = Himalayan Institute Press
| year = 1985
| page = 12
}}</ref>
. در پاسخ به دعوی دو خاندان، از تمام قبائل و ممالک سرتاسر شاهنشاهی، جنگجوها، شوالیه ها، پرنس‌ها و پادشاهان، همه و همه به ارتش‌های دو طرف پیوستند و در دشت مقدسی به نام [[کوروشترا]]، در برابر هم صف آرایی کردند <ref name="ref27"/> . دشت کوروشترا محل پیشکش نذورات و قربانی‌ها برای خدایان بود و گفته می شد تمام اسرار خلقت در آن مدفون است. <ref name=”verse1”>
{{cite web
| last =
| first =
| authorlink =
| coauthors =
| title = Madhvacarya's Commentary on Verse 1, Chapter 1
| work =
| publisher = Bhagavad-Gita Trust
| date =
| url = http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-01.html
| format =
| doi = }}</ref>
[[پرونده:Arjuna chooses Krishna.jpg|left|300px|thumb| آرجونا ارتش را انتخاب می کند، نقاشی قرن هیجدهم]]
 
دیریتاراشتترا، قیم نابینای شاهنشاهی، که به علت وابستگی بیش از اندازه به فرزندانش چشم بصیرت خود را نیز از دست داده بود <ref name="verse1">
{{cite web
| last =
| first =
| authorlink =
| coauthors =
| title = Madhvacarya's Commentary on Verse 2, Chapter 1
| work =
| publisher = Bhagavad-Gita Trust
| date =
| url = http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-01-02.html
| format =
| doi = }}</ref>، هنگامی که مطلع می‌شود لرد کریشنا به عنوان همدم و مشاور، ارابه آرجونا را در جنگ هدایت خواهد نمود، فورا از بابت پیروزی پسرش دوریودانا دچار تردید می‌شود و از بیم آنکه مبادا دوریودانا، تحت تاثیرات معنوی دشت کوروشترا، حاضر به تسلیم نیمی از شاهنشاهی به پندواس‌ها شود، طالب نظارت بر جنگ می شود. <ref name="verse1"/> ویاسا، حکیم خدازاد دربار، پیشنهاد بخشیدن چشمی خارق العاده را به وی می‌کند که با آن تمام حوادث گذشته، حال و آینده روئت می شد. اما دیریتاراشترا که تاب دیدن صحنه‌های کشته شدن فرزندانش در جنگ را ندارد پیشنهاد را رد می‌کند و به جای وی، منشی اش، [[سَنجایا]] مشمول این لطف ویاسا می شود. به واسطه این قدرت خدائی، حوادث جنگ در قلب سنجایا آشکار می شود. داستان باگاوادگیتا از سئوال دیریتاراشترا از سنجایا، در باب رویدادهای جنگ آغاز می شود.<ref>
{{cite book
| last = Nikhilananda
| first = Swami
| authorlink = Swami Nikhilananda
| title = Introduction
| year = 1944
| page = vii
}}
</ref>
 
== پانویس ==