حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

</source>
 
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالتحالت، ''بهترین حالت'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر{{چپچین}} O(''1'') {{پایان چپچین}}می شود.
 
در بدترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدایانتهای آرایه وجود دارد . به این حالتحالت، بهترین''بدترین حالت'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر{{چپچین}} O(''n'') {{پایان 1چپچین}} می شود.
 
در بهترین حالت متوسط : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدایوسط آرایه وجود دارد . به این حالت، ''حالت بهترین حالتمتوسط'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر 1{{چپچین}} /2O(''n'') {{پایان چپچین}} می شود.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۰۷

ویرایش