باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
'''سرریز بافر'''{{سر خط}}
در امنیت کامپیوتر و برنامه نویسی، سرریز بافر، و یا تاخت و تاز کردن بافر، یک استثنا است که در آن برنامه، در حالی که نوشتن داده ها به بافر، عدم تخطی از مرز بافر و رونویسی حافظه مجاوراست. این یک مورد خاص از نقض ایمنی حافظه است. {{سر خط}}