تفاوت میان نسخه‌های «خط ۱ مترو پاریس»

Drivewatch صفحهٔ خط ۱ مترو پاریس را به خط ۱ متروی پاریس منتقل کرد: رابطهٔ مضاف-مضاف‌الیهی میان مترو و نام شهر برقرار است. چون مضاف مختوم به و...
(Drivewatch صفحهٔ خط ۱ مترو پاریس را به خط ۱ متروی پاریس منتقل کرد: رابطهٔ مضاف-مضاف‌الیهی میان مترو و نام شهر برقرار است. چون مضاف مختوم به و...)
 
(بدون تفاوت)
۳۱

ویرایش