تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js»

+source
(حذف تابع اصلاح ترتیب میان‌ویکی‌ها چون دیگر در صفحات میان‌ویکی نخواهیم داشت (برای سبک‌تر شدن))
(+source)
old = old.replace(/¬!¬/g, "");
var reFaToEn = new RegExp('(<math.*?>[^<]*?)' + EE_faNums[i] + '([^<]*<\\/math>)', 'g');
old = old.replace(reFaToEn, "$1¬!¬" + i + "$2");
old = old.replace(/¬!¬/g, "");
var reFaToEn = new RegExp('(<source.*?>[^<]*?)' + EE_faNums[i] + '([^<]*<\\/source>)', 'g');
old = old.replace(reFaToEn, "$1¬!¬" + i + "$2");
old = old.replace(/¬!¬/g, "");
۵۲٬۹۸۶

ویرایش