اکتبر: ده روزی که دنیا را تکان داد - زبان‌های دیگر