جایزه پاول ارلیش و لودویگ دارمشتیتر - زبان‌های دیگر