حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات (۲۰۱۷) - زبان‌های دیگر