حکومت نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا در کره - زبان‌های دیگر