زمین‌لرزه ۲۰۰۸ ایواته-میاگی نایریکو - زبان‌های دیگر