میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - زبان‌های دیگر