پرورش شکست‌خورده (مجموعه تلویزیونی) - زبان‌های دیگر