پری دریایی کوچولو ۲: بازگشت به دریا - زبان‌های دیگر