ویکی‌پدیا:تغییرات مرتبط

همچنین نگاه کنید به: راهنمای تغییرات مرتبط ویکی‌مدیا

قابلیت «تغییرات مرتبط»، فهرست آخرین تغییرات مقاله‌هایی که مقالهٔ جاری به آنها پیوند دارد را باز می‌گرداند . این تغییرات به شرطی نمایش می‌یابند که به حد کافی جدید باشند و تعدادشان بیش از حدی که در تنظیم ترجیحات آمده نباشد. عنوان آن عبارت است از «تغییرات اخیر» و زیرعنوان آن «(به صفحات پیونددار از "xxx")» می‌باشد. قابلیت تغییرات مرتبط، تغییرات مقاله‌هایی که به مقالهٔ جاری پیوند داده‌اند را نشان نمی‌دهد بلکه فقط تغییرات مقاله‌هایی را نشان می‌دهد که مقالهٔ جاری به آنها پیوند دارد.

نمونه‌ها:

  • «ویژه:recentchangeslinked/صفحهٔ اصلی» نتیجهٔ اعمال تغییرات مرتبط بر صفحهٔ اصلی است(مانند فضای نام ویکی‌پدیا، اما در حالتی که چندین ویرایش روی یک متن انجام شده باشد فقط آخری را نشان می‌دهد. این قابلیت همچنین شبیه «فهرست تعقیبات من» می‌باشد در آن حالت که تمامی صفحات فضای نام ویکی‌پدیا مشاهده شود).
  • اگر روی پیوند «تغییرات مرتبط» در مقاله‌ای که مربوط به یک استان است و پیوندهایی به مقاله‌های شهرستان‌هایش دارد کلیک کنیم، فهرست شهرستان‌هایی را که مقاله‌هایشان جدیداً تغییر یافته مشاهده خواهیم کرد.

اگر گزینهٔ «ویرایش‌های جزئی مخفی شود» را در بخش ترجیحات خود انتخاب کرده باشید و آخرین تغییر مقاله‌ای که از مقالهٔ جاری به آن پیوند داده شده باشد جزئی به شمار آید، نه آن ویرایش جزئی و نه ویرایش‌های مهم پیش از آن نمایش نخواهند یافت. برای کسب اطلاعات بیشتر به ویکی‌پدیا:راهنمای ترجیحات کاربر زیر عنوان «ویرایش‌های جزئی مخفی شود» مراجعه کنید.

توجه داشته باشید که در مورد پیوندهای منتهی به redirectها فقط تغییر در صفحهٔ redirect نمایش داده می‌شود نه تغییر مقالهٔ اصلی. در این حالت بهتر است که مسیر این پیوندها را به مقالهٔ اصلی عوض کنیم.

قابلیت «تغییرات مرتبط» تغییرهای مربوط به تصاویر یا پرونده‌های صوتی و تغییرهای توصیفات آنها (صرفنظر از اینکه از کدامیک از سه شیوهٔ پیوند در آنها استفاده شده باشد(تصویر، :تصویر یا مدیا)) را باز نمی‌گرداند.

همچنین نگاه کنید به: ویکی‌پدیا:پیوند درونی