ویکی‌پدیا:درخواست‌های ربات/ربات حذف کنندهٔ پرونده‌های ناموجود از صفحه‌ها


{{{نام ربات}}}
این کاربر یک ربات است
وظیفه(ها)حدف پرونده‌ها ناموجود از صفحه‌ها
موافق محرومیت؟خیر
موافق خاموش‌شدن اضطراری؟بله
اجازه‌نامهام‌آی‌تی
تست شده؟خیر

ایده این برنامه از مجید بوده و به سفارش ایشان طراحی شده، در صورتی که می‌خواهید این کد را اجرا کنید با ایشان هماهنگ کنید.Mjbmr (بحث | مشارکت‌ها) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۴۴ (UTC)

ویرایش‌هاویرایش

کدویرایش

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
This script can be used to remove none exist images from pages
 
Syntax: python remove_none_exist_images.py [options]
 
Command line options:
 
-summary:   Provide a custom edit summary. If the summary includes spaces,
        surround it with single quotes, such as:
        -summary:'My edit summary'
 
-always    Don't prompt to make changes, just do them.
 
-namespace:n  Number of namespace to process. The parameter can be
        used multiple times.
 
Example:
    python remove_none_exist_images.py -always -namespace:0
 
"""
__version__ = '$Id:$'
import wikipedia as pywikibot
import pagegenerators, replace, re, query
#
# Distributed under the terms of the MIT license.
#
class remove_none_exist_images:
  """
  This robot will remeve none exist files from pages
  """
  # Edit Summary messages
  msg_remove={
    'en': u'Robot: Removing none exist file %s',
    'fa': u'ربات: حذف پرونده ناموجود %s ([[وپ:درخواست‌های ربات/ربات حذف کنندهٔ پرونده‌های ناموجود از صفحه‌ها|کد]])',
  }
  
  def __init__(self,summary='',always=False,namespaces=[]):
    """
    Arguments:
      * summary   - A custom edit summary.
      * always   - Don't prompt to make changes, just do them.
      * namespaces - Array number of namespaces to process.
    """
    self.always = always
    self.namespaces = namespaces
    mysite = pywikibot.getSite()
    self.site = mysite
    if summary:
      self.editSummary = summary
    else:
      self.editSummary = pywikibot.translate(mysite, self.msg_remove)
 
  def run(self):
    """
    Starts the robot's action.
    """
    fachr=u'۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰'
    params = {
      'action': 'query',
      'meta': 'allmessages',
      'ammessages': 'broken-file-category',
      'amenableparser': '',
    }
    self.categoryname = query.GetData(params, encodeTitle = True)
    self.categoryname = self.categoryname['query']['allmessages'][0]['*']
    pywikibot.output(u"Getting list of pages from category '%s' ..." % self.categoryname)
    params = {
      'action': 'query',
      'list': 'categorymembers',
      'cmlimit': 'max',
      'cmtitle': u'Category:%s' % self.categoryname,
    }
 
    if (self.namespaces!=[]):
      params['cmnamespace'] = '|'.join(str(self.namespaces))
 
    self.pageslist = query.GetData(params, encodeTitle = True)
    for pageitem in self.pageslist['query']['categorymembers']:
      params = {
        'action': 'query',
        'prop': 'images',
        'imlimit': 'max',
        'titles': pageitem['title'],
      }
      imagelist = query.GetData(params, encodeTitle = True)
      for image in imagelist['query']['pages'].values()[0]['images']:
        params = {
          'action': 'query',
          'prop': 'imageinfo',
          'titles': image['title'],
        }
        imagesinfo = query.GetData(params, encodeTitle = True)
        for imageinfo in imagesinfo['query']['pages'].values():
          site = self.site
          imagename = re.match(r'(?:' + '|'.join(site.namespace(6, all = True))\
          + ')\:(.*)', image['title']).group(1)
          try:
            if (imageinfo['missing']=="" and imageinfo['imagerepository']==""):
              pywikibot.output("Removing image '%s' ..." % imagename)
              
              for i in fachr:
                if imagename.find(i)!=-1:
                  pywikibot.output("Skiping image '%s' " % imagename)
                  continue
              self.remove_image(site,imagename)
          except:
            pywikibot.output("Skiping image '%s'..." % imagename)
 
  def remove_image(self,site,imagename):
    ImagePage = pywikibot.ImagePage(site,site.namespace(6)+':%s' % imagename)
    gen = pagegenerators.FileLinksGenerator(ImagePage)
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    if not site.nocapitalize:
      case = re.escape(imagename[0].upper() + imagename[0].lower())
      escaped = '[' + case + ']' + re.escape(imagename[1:])
    else:
      escaped = re.escape(imagename)
    escaped = re.sub('\\\\[_ ]', '[_ ]', escaped)
    for page in preloadingGen:
      if(self.namespaces == [] or page.namespace() in self.namespaces):
        try:
          original_text = page.get()
          new_text = re.sub(r'\[\[ *(?:' + '|'.join(site.namespace(6, all = True)) + ')\s*:\s*' \
          + escaped + ' *(?:\|[^\n]+|) *\]\]',"",original_text)
          new_text = re.sub(r'' + escaped,"",new_text)
          if new_text == original_text:
            pywikibot.output(u'No changes were necessary in %s' % page.title(asLink=True))
          else:
            pywikibot.output(u">>> %s <<<" % page.title())
            pywikibot.showDiff(original_text, new_text)
            if not self.always:
              choice = pywikibot.inputChoice(
                    u'Do you want to accept these changes?',
                    ['Yes', 'No', 'All'],['y', 'N','a'], 'N')
              if choice == 'y':
                self.save_page(page, new_text, self.editSummary % imagename)
              if choice == 'a':
                self.always = True
            else:
              self.save_page(page, new_text, self.editSummary % imagename)
        except pywikibot.NoPage:
          pywikibot.output(u'Page %s has been deleted.' % page.title())
 
  def save_page(self,page,text,summary):
    try:
      page.put(text, summary)
    except pywikibot.EditConflict:
      pywikibot.output(u'Skipping %s because of edit conflict'
        % (page.title(),))
    except pywikibot.SpamfilterError, e:
      pywikibot.output(u'Cannot change %s because of blacklist entry %s'
        % (page.title(), e.url))
    except pywikibot.PageNotSaved, error:
      pywikibot.output(u'Error putting page: %s'
        % (error.args,))
    except pywikibot.LockedPage:
      pywikibot.output(u'Skipping %s (locked page)'
        % (page.title(),))
 
def main():
  summary = ''
  always = False
  namespaces = []
  # read command line parameters
  for arg in pywikibot.handleArgs():
    if arg == '-always':
      always = True
    elif arg.startswith('-summary'):
      if len(arg) == len('-summary'):
        summary = pywikibot.input(u'Choose an edit summary: ')
      else:
        summary = arg[len('-summary:'):]
    elif arg.startswith('-namespace:'):
      try:
        namespaces.append(int(arg[11:]))
      except ValueError:
        namespaces.append(arg[11:])
    elif arg.startswith('-ns:'):
      try:
        namespaces.append(int(arg[4:]))
      except ValueError:
        namespaces.append(arg[4:])
 
  bot = remove_none_exist_images(summary,always,namespaces)
  bot.run()
 
if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    pywikibot.stopme()