ویکی‌پدیا:درخواست‌های ربات/کد آموزشی

کدهای زیر مقدماتی برای شناخت نحو کد نویسی و همچنین آشنایی با بعضی از توابع موجود در wikipedia.py هست.

مثال ۱ ویرایش

وظیفه ربات ویرایش

در این کد ربات محتویات و تعدادی از خصوصیات صفحه ویکی‌پدیا:صفحه تمرین را دریافت می‌کند و به صورت خروجی در ویکی‌پدیا:صفحه تمرین ذخیره می‌کند.

شرح کار ویرایش

  • ۳ خط ابتدایی توضیحات کد (مجوز استفاده -سازنده- تاریخ ساخت -راهنما و ...)هست .
  • دستور import کتابخانه wikipedia.py و pagegenerator.py را فراخوانی می‌کند.
  • در بخش function خصوصیات مربوط به صفحه ویکی‌پدیا:صفحه تمرین را دریافت می‌کند.
  • در بخش working on collected data تغییراتی بر روی محتویات دریافتی می‌دهد.
  • در بخش putting text محتویات بدست آمده و تغییر یافته را ویکی‌پدیا:صفحه تمرین بارگذاری می‌کند.

کد پایه ویرایش

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Distributed under the terms of the CC-BY-SA 3.0 .
import wikipedia
import pagegenerators
faSite = wikipedia.getSite('fa')
falink=u'ویکی‌پدیا:صفحه تمرین'
fapage = wikipedia.Page(faSite,falink)
#-----------------------------------------------------function-----------------
wikipedia.output(u'test bot getting your page....'+fapage.title())
text_fa=fapage.get()
title_fa = fapage.title()
urlname_fa = fapage.urlname()
namespace_fa = fapage.namespace()
userName_fa = fapage.userName()
is_it_exist_fa = fapage.exists()
is_it_empty_fa = fapage.isEmpty()
interwiki_fa = fapage.interwiki()
categories_fa = fapage.categories()
mytext=u'\n\n'+u'این یک ویرایش آزمایشی است.'+u'\n\n'
#------------------------ working on collected data-------
title_fa = u'\n=='+fapage.title()+u'==\n'
url_fa = u'آدرس صفحه= '+urlname_fa+u'\n\n'
namespace_fa = u'فضای نام= '+str(namespace_fa)+u'\n\n'
lastuser_fa = u'آخرین کاربر ویرایشگر= '+userName_fa+u'\n\n'
is_it_exist_fa = u'آیا این صفحه وجود دارد؟= ' +str(is_it_exist_fa)+u'\n\n'
is_it_empty_fa = u'آیا این صفحه خالی است؟= '+ str(is_it_empty_fa)+u'\n\n'
interwiki_fa = u'میان ویکی‌های این صفحه= '+str(interwiki_fa).replace(u',',u'-')+u'\n\n'
categories_fa = u'رده های این صفحه='+str(categories_fa).replace(u',',u'-')+u'\n\n'
#-------------------------collecting results-----------------
newtext=text_fa+mytext+title_fa+url_fa+namespace_fa+lastuser_fa +lastuser_fa+is_it_exist_fa+is_it_empty_fa +interwiki_fa+categories_fa

#-------------------------putting text -----------------
puttext=newtext+u'\n'
fapage.put(puttext,u'ربات:تست')

مثال ۲ ویرایش

مثال ۳ ویرایش