ویکی‌پدیا:سیاست حذف رده‌ها

این صفحه بیانگر شیوهٔ کار ویکی‌پدیا:رده‌های در حال بررسی است.

بستن بحث‌ها

ویرایش

در صورت وجود یک اجماع استوار یا نبود مخالفت و نظری، رده‌هایی که بیش از ۵ روز فهرست شده‌اند می‌توانند، حذف یا ادغام شده یا تغییرِ نام پیدا کنند.


چگونگی نمایاندن یک حکمِ حذف:

 1. تا ۵ روز پس از آغاز نامزدی درنگ کنید.
 2. مطمئن شوید که یک اجماع استوار برای حذف وجود دارد.
 3. بحث را با نظر به فرآیند حذف ‍پایان دهید.
 4. آن‌چه که در آن رده‌است از آن رده بردارید.
 5. رده را در فهرست آن‌هایی که باید حذف شوند بگذارید.(در صورتی که پیوندش سرخ نبوده و پیشتر حذف نشده‌باشد.)
 6. مدیری آن را حذف خواهدکرد.


چگونگیِ نمایاندن حکمِ ماندن یا نبود اجماع:

 1. تا پنج روز پس از آغاز نامزدی درنگ کنید.
 2. مطمئن شوید که برای ماندن اجماعی استوار وجود دارد یا هیچ اجماع روشنی نیست.
 3. بحث را با نظر به فرآیند حذف ببندید.
 4. متنی را که با جایگذاری {{پحر}} به وجود آمده از صفحهٔ رده بزدایید.


چگونگی نمایاندن حکم‌های دیگر:

 1. تا ۵ روز پس از آغاز نامزد شدن درنگ کنید.
 2. مطمئن شوید که برای آن کار اجماع روشن است.
 3. بحث را با نظر به فرآیند حذف بسته و آن را برای آن کار در فهرست مربوط قرار دهید:


رهنمودهای وابسته:


پر روشن است که نبود اجماع به معنی نگه‌داشتن وضع کنونی و نگه‌داشتن است.

سیاست حذف سریع

ویرایش
 • وپ:محس را ببینید. رده‌هایی که چرند، خرابکارانه یا صفحه‌های آزمایشی باشند، روی هم رفته ساختن دوبارهٔ محتویاتی که پیشتر حذف شده‌اند یا درخواست حذف صفحه‌ای به وسیلهٔ سازندهٔ آن زمانی که وی تنها مشارکت‌کنندهٔ آن باشد دلیل‌هایی برای حذف سریع هستند.
 • افزون بر این‌ها، دستهٔ معینی از رده‌ها می‌توانند بر اساس روند زیر به سرعت تغییر نام یابند و در این میان برای اگر رده‌ای که پیشتر وجود دارد، نامی نو به کار رفته شده‌باشد. نام قبلی می‌تواند به سرعت حذف شود یا در صورت نیاز با به کار بردنِ {{رده بهتر}} تغییر مسیر یابد.
 • پیشنهاد می‌شود که دو روز برای حذف هر چیزی که در شرایط حذف سریع قرار می‌گیرد، درنگ شود.
 • گاه اعلام‌های دربارهٔ نام درستی که باید به کار رود(مانند افغان به جای افغانی) باید صفحه‌های بحث رده برای رسیدن به نتیجهٔ بهتر بماند.
 • رده‌های تهی(برای ۷۲ ساعت هیچ نوشتار یا زیررده‌ای در خود نداشته باشند.) که تنها درونمایهٔ آن‌ها پیوندی به یک ردهٔ مادر است:
  • این شرط‌ها برای رده‌هایی که در رستهٔ ویکی‌پدیا:رده‌های در حال بررسی قرار گرفته‌اند، نیست.
  • توجه بدارید: که حتمأ تاریخچهٔ رده را بررسی کنید که حتماً تازه و پیش پا افتاده باشد و برای میانبر زدن روند پیشنهاد حذف از مقاله‌های آن رده از آن برداشته نشده‌باشد.

تغییر نام و ادغام سریع

ویرایش

مسائل کوچک و روشن تغییر نامِ رده‌ها نیازی به رأی‌گیری ندارد، و می‌توانند تنها جسورانه انجام شوند. این کارها تغییر نام سریع را تنها به موردهایی که در این‌جا آمده‌است منحصر می‌کند. و هر مورد دیگری درخورِ تغییر نام سریع نیست، و باید در بخش اصلیِ ویکی‌پدیا:رده‌های در حال بررسی فهرست شوند.

کاربرانی که مدیر نباشند نمی‌توانند سرِخود رده‌ای را تغییر نام دهند و تنها آن را باید در ویکی‌پدیا:رده‌های در حال بررسی/سریع فهرست کنند.

درخواستِ این نامزدها می‌تواند پس از ۴۸ ساعت انجام شود، اگر هیچ مخالفت یا نظری نباشد با برداشتن آن فرآیند پایان می‌پذیرد. این تأخیر تنها اجازه می‌دهد که نظرها دربارهٔ هجیِ درست یا چون آن داده‌شود تا مطمئن شویم که موردهای فهرست شده شرایط مورد نیاز را دارند.

اگر رده‌ای دارای شرط‌های لازم برای تغییر نام سریع است و ردهٔ دیگری با نامی که در نظر است نیز وجود دارد، آن‌گاه درونمایهٔ ردهٔ قدیمی باید به ردهٔ دومی انتقال یابد. تا زمانی که انتقال رده‌ها به خوبی به کار نیاید، ردهٔ پیشین باید حذف شود.

افزودن معیار

ویرایش

پیشنهادهای شرط‌های تازه باید در جاهایی چون قهوه‌خانه و بحث ویکی‌پروژهٔ رده‌بندی، بحث ویکی‌پدیا:رده‌های در حال بررسی پیام و آگهی برای نظرپرسی بگذارید و اگر بحث به درازا کشید بهتر است که برای آن یک صفحهٔ جداگانه در نظر بگیرید تا این که آن را در صفحه‌های بحث گفته‌شده پی گیرید.

اگر حس می‌کنید که بحث قرار است به اجماعی برای یک آیین نامگذاری تبدیل شود که در این‌جا به کار می‌آید آن را در بحث ویکی‌پدیا:رده‌های در حال بررسی بیاورید و اگر پس از یک هفته هیچ مخالفتی نباشد، آن می‌تواند به فهرست شرط‌ها در این‌جا افزوده‌شود و اگر نظرهای مخالفی باشد باید به اجماع برسد.

همچنین بنگرید به: ویکی‌پدیا:آیین‌های نامگذاری (رده‌ها) و ویکی‌پدیا:رده‌بندی

معیارهای سریع

ویرایش

معیارهای تغییر نام یا ادغام سریع تنها محدود به موردهای زیر است:

 1. اشتباه‌های تایپی (برای نمونه: اگر «شیمی» نوشته‌شده بود «شمیی»)
  • بدانید که دگرسانی‌های معمول که هر دو درست هستند تا زمانی که اجماعی دربارهٔ آن‌ها نباشد اشتباه تایپی نیستند ولی اگر هر دو وجود داشته‌باشند، باید با هم ادغام شوند.
 2. تبدیل فاصله به فاصلهٔ مجازی در جاهایی که مسئله پر روشن است مانند جمع‌ها. یا آن‌چه که اجماع به درستی آن است (مانند: تبدیل «براساس» به «بر اساس») یا مانند موردهایی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر موردهای دیگر درست‌خوانده شده‌است.(نه صرفاً پیشنهادشده از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی).
 3. دربارهٔ موردهایی که از آیین‌هایی چون «فلان بر اساس بهمان» یا «بهمان فلان» یا «فلان در بهمان» پیروی نمی‌کنند، راهکار در ویکی‌پدیا:آیین‌های نامگذاری (رده‌ها) آمده‌است.
  • برای موردهایی که رده‌بندی چیزی با نام دیگری انجام شده‌است نباید از معیارهای سریع بهره جست. برای نمونه اگر آن‌چه باید در ردهٔ «شهرهای فلان‌جا» باشد در ردهٔ «شهرستان‌های فلان‌جا» آمده‌است نباید از معیارهای سریع بهره جست.
 4. استفاده از نام کامل به جای کوتهنوشت برای نام کشورها.
 5. حروف بزرگ و کوچک برای رده‌هایی که نامشان به حروف لاتین یا سیریلیک است.

یادداشت: اگر نامزدکننده بخواهد با توجه به توضیحات نام دیگری برگزیند، مورد نامزدی پیشین را حذف کرده و با نظر به معیارهای حذف سریع موردی نو بسازید.

رده‌ها بی‌فرزند

ویرایش

ردهٔ برآمده از یک الگو

ویرایش

اگر رده‌ای تنها به وسیلهٔ یک الگو ساخته شده‌باشد(مانند: رده:مقاله‌های خرد فلان که برای مقاله‌های دارای الگو:فلان-خرد به کار می‌رود)، و آن الگو به روش عادی ویکی‌پدیا در حذف الگوها حذف شود؛ آنگاه رده در صورتی می‌تواند حذف شود که در اوایل بحث ِ حذف الگو به حذف رده اشاره شده باشد یا به همراه الگو نامزد حذف شده باشد.

جستارهای وابسته

ویرایش

ویکی‌پدیا:سیاست حذف

منابع

ویرایش