ویکی‌پدیا:فهرست نوشتارهای مهم ناموجود درباره کتاب‌های فارسی

خواجه عبدالله انصاریEdit

سناییEdit

عشق‌نامه: شامل حدود هزار بیت در قالب مثنوی است و در چهار بخش حقایق، معارف، مواعظ و حکم گرد آمده است. عقل‌نامه: منظومه‌ای است که در سبک و وزن عشق‌نامه در قالب مثنوی سروده شده است. مکاتیب یا مکاتیب سنایی یا مکاتیب (سنایی): نوشته‌ها و نامه‌هایی از سنایی است که به نثر فارسی نوشته شده و از آن با نام مکاتیب یا رسائل سنایی یاد می‌شود. تحریمة القلم: مثنوی بسیار کوتاهی در حدود صد بیت که خطاب به قلم سروده و سپس وارد بعضی مسائل عرفانی می‌شود.


عطار نیشابوریEdit

قائم مقام فراهانیEdit