ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/ترجمه پارامتر

چگونگی نصب ماژول مبتنی بر پایتون

 1. پوشه نرم‌افزار ویرایشگر خودکار را هر جا که مایلید قرار دهید.
 2. به‌منظور دسترسی آسان‌تر، یک میان‌بر از فایل AutoWikiBrowser.exe بسازید و در دسکتاپ قرار دهید.
 3. کدهای ماژول موردنظر را در جعبهٔ متنی در مسیر ابزارها > ایجاد ماژول قرار دهید (محتویات ازپیش تهیه‌شده آن جعبهٔ متنی را می‌توانید پاک کنید).
 4. گزینهٔ Enabled را تیک بزنید و روی Make module کلیک کنید (اگر خطایی دریافت نکردید، می‌توانید ادامه دهید).
 5. کدهای پایتون موردنظر را تحت عنوان مشخص‌شده در یک فایل با پسوند .py ذخیره کنید و در پوشهٔ plugins در مسیر نصب نرم‌افزار قرار دهید.
 6. مطمئن شوید آخرین نگارش پایتون روی رایانه شما نصب و مسیر آن در متغیر PATH تعریف شده باشد.

در صورت بروز هر مشکل یا پرسش با Yamaha5 مکاتبه کنید.

نکته: برای اجرای کد پایتون حتما باید پایتون ۳ بر روی سیستمتان نصب باشد و با پایتون ۲ کار نمی‌کند (البته با کمی تغییر در کد می‌توانید آن را با پایتون ۲ هم سازگار کنید)

کدهاویرایش

 • ماژول
public string ProcessArticle(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace, out string Summary, out bool Skip)
    {
      string OrigText = ArticleText;
      Skip = false;
      Summary = "+ ترجمه پارامتر";
      try
      {
        System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process();
        System.Diagnostics.ProcessStartInfo psi = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
        psi.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
        psi.FileName = "python";
        psi.Arguments = "qet_interwiki.py";
        using (System.IO.StreamWriter writer = new System.IO.StreamWriter("input.txt"))
          writer.Write(ArticleText);
        System.Diagnostics.Process p = System.Diagnostics.Process.Start(psi);
        p.WaitForExit();
        if (System.IO.File.Exists("output.txt"))
        {
          using (System.IO.StreamReader reader = System.IO.File.OpenText("output.txt"))
            ArticleText = reader.ReadToEnd();
          if (ArticleText == OrigText)
            Skip = true;
        }
        else
          Skip = true;
        return ArticleText;
      }
      catch
      {
        Skip = true;
        return OrigText;
      }
    }
 • qet_interwiki.py.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# BY: رضا (User:reza1615 on fa.wikipedia)
# Distributed under the terms of the CC-BY-SA 3.0.
import requests,codecs,re

URL='https://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=langlinks&redirects=1&lllimit=500&format=json&titles='
def get_fs(link):
  link=link.replace(' ','_')
  result = requests.get(URL+link).json()
  try:
    results=result['query']['pages'][list(result['query']['pages'])[0]]['langlinks']
    fa_result=[x['*'] for x in results if x['lang']=='fa'][0]
    if fa_result:
      return fa_result.replace('_',' ')
    else:
      return link
  except:
    return link.replace('_',' ')

text = codecs.open( u'input.txt','r' ,'utf8' )
text = text.read().replace('\r','')
if not 'require' in text:
  link=re.findall(r'name* \=* \'([^\n]+)\',\n',text)[0]
  text=re.sub(r"name* \=* '"+link+"',\n","name = '"+get_fs(link)+"',\n",text)

with codecs.open(u'output.txt' ,mode = 'w',encoding = 'utf8' ) as f:
  f.write(text)