کاربر:Fatranslator/ترجمه همسنگ

یکی از کارهای این ربات یا Rezabot جایگزینی پیوندهای قرمز انگلیسی با پیوند همسنگ فارسی آن است که این روند به شرح زیر است

۱- پیوندهای عادی (غیر تغییرمسیر یا بدون قلاب)ویرایش

۱-۱- پیوند تاریخ: پیوند را ترجمه می‌کند [[1999]] > رها می‌شود و ربات کاری به آن ندارد.
۲-۱- پیوند بدون پوشاننده: [[book]] > [[کتاب]]
۳-۱- پیوند دارای پوشاننده:
۱-۳-۱- پوشانندهٔ فارسی: هر تعداد نویسه: پیوند را ترجمه می‌کند و پوشاننده را به صورت فارسی نگه می‌دارد.
[[book|ک]] > [[کتاب|ک]] و [[book|کتاب‌شناسی]] > [[کتاب|کتاب‌شناسی]]
۲-۳-۱- پوشانندهٔ انگلیسی:
۱-۲-۳-۱- کمتر از ۴ نویسه: (مانند حروف اختصاری): پیوند را ترجمه می‌کند و پوشاننده را به صورت انگلیسی نگه می‌دارد. [[In|Inch]] > [[اینچ|In]]
۲-۲-۳-۱- بیشتر از ۴ نویسه: پیوند را ترجمه می‌کند و پوشاننده را حذف می‌کند. [[these books|book]] > [[کتاب]]
۳-۳-۱-پوشاننده فقط عدد باشد: (فارسی یا انگلیسی): پیوند را ترجمه می‌کند و پوشاننده را به صورت عدد نگه می‌دارد.
[[2014|2014_FIFA_World_Cup]] > [[جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴|2014]]

۲- پیوندهای تغییرمسیرویرایش

۱-۲-پیوند دارای نام مشابه پیوند اصلی: [[books]] > [[کتاب]]
۲-۲- پیوند دارای نام غیر مشابه: برای اجتناب از این گونه خطاها چه از سوی کاربران یا سایر ربات‌ها ویکی‌سازی حذف می‌شود و پیوند به متن تبدیل می‌گردد. مانند اینجا
۱-۲-۲- بدون پوشاننده: [[ISO 3166-1:IR]] > حذف ویکی‌سازی > ISO 3166-1:IR
۲-۲-۲- با پوشاننده فارسی یا انگلیسی: [[Ir-Iso|ISO 3166-1:IR]] > حذف ویکی‌سازی و قراردادن پوشاننده > Ir-Iso
۳-۲- تغییرمسیری که در ویکی‌انگلیسی با قلاب به هدف وصل شده: رها می‌شود و ربات کاری به آن ندارد.
مانند [[Etymology of the United States]] که در ویکی انگلیسی به [[United States#Etymology]] پیوند دارد. این پیوندها را ربات رها می‌کند بعداً کاربران بتوانند آن را با پیوند مناسب جایگزین کنند.

۳- پیوندهای دارای قلابویرایش

فقط برای فضای نام مقاله این جایگزینی‌ها انجام می‌شود و برای سایر فضاهای نام رها می‌شود.

۱-۳- پیوند دارای قلاب: [[Book#Types of books]] > رها می‌شود و ربات کاری به آن ندارد.
۲-۳- پیوند دارای قلاب و پوشاننده:
۱-۲-۳- پوشاننده فارسی: [[Book#Types of books|نوع کتاب]] > حذف ویکی‌سازی و قراردادن پوشاننده > نوع کتاب
۲-۲-۳- پوشاننده انگلیسی: (پوشاننده با هر تعداد نویسه که باشد ۱ تا بی‌نهایت):
[[Type of books|Book#Types of books]]> حذف ویکی‌سازی و قراردادن پوشاننده > Type of books