ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران بر حسب میزان استفاده از خلاصه ویرایش و ویرایش جزئی

این فهرست کاربرانی را که بیش از ۲۰۰۰ ویرایش دارند نشان می‌دهد و میزان استفادهٔ آنان از خلاصه ویرایش و ویرایش‌های جزئی را در کل ویرایش‌هایشان و نیز در ویرایش‌هایی که در مقاله‌ها کرده‌اند نشان می‌دهد. این آمار دستی و با کمک خروجی این پرسمان قابل به‌روز کردن است.

کاربر کل ویرایش‌ها ویرایش جزئی درصد ویرایش جزئی دارای خلاصه ویرایش درصد دارای خلاصه ویرایش ویرایش در مقاله‌ها ویرایش جزئی (مقاله) درصد ویرایش جزئی (مقاله) دارای خلاصه ویرایش (مقاله) درصد دارای خلاصه ویرایش (مقاله)
Modern Sciences ۱۵۰۶۴۹ ۲۶۳۱۷ ۱۷٪ ۱۰۷۶۱۹ ۷۱٪ ۸۴۹۴۷ ۱۵۶۸۶ ۱۸٪ ۵۹۳۶۰ ۷۰٪
ماني ۱۴۷۳۷۱ ۳۵۳۸۹ ۲۴٪ ۷۹۲۴۳ ۵۴٪ ۱۱۲۸۸۳ ۲۹۲۵۰ ۲۶٪ ۶۵۸۶۳ ۵۸٪
World Cup 2010 ۱۴۶۳۷۰ ۷۵۱۰ ۵٪ ۷۵۹۴۳ ۵۲٪ ۱۱۳۶۴۳ ۵۱۴۴ ۵٪ ۵۱۹۵۵ ۴۶٪
Darafsh ۱۴۴۲۱۴ ۱۱۹۴۹ ۸٪ ۱۲۱۰۱۱ ۸۴٪ ۱۱۶۸۷۲ ۸۶۵۳ ۷٪ ۱۰۳۹۵۱ ۸۹٪
Kasir ۱۲۱۴۱۴ ۱۷۳۰۹ ۱۴٪ ۷۰۱۰۴ ۵۸٪ ۸۰۳۳۳ ۱۲۴۶۹ ۱۶٪ ۴۸۸۸۲ ۶۱٪
Yamaha5 ۱۰۴۰۵۹ ۲۱۹۴۳ ۲۱٪ ۶۴۷۶۰ ۶۲٪ ۴۵۰۳۹ ۱۴۶۶۲ ۳۳٪ ۳۰۳۱۸ ۶۷٪
Dalba ۹۵۸۱۱ ۳۶۱۹۸ ۳۸٪ ۸۹۹۶۱ ۹۴٪ ۵۹۳۳۱ ۲۷۲۰۵ ۴۶٪ ۵۷۰۶۶ ۹۶٪
Wikimostafa ۷۷۱۵۱ ۲۱۸۳۰ ۲۸٪ ۶۲۵۲۸ ۸۱٪ ۴۹۵۸۶ ۱۳۶۷۷ ۲۸٪ ۴۰۲۴۴ ۸۱٪
Alborzagros ۷۳۷۶۰ ۴۱۱۷ ۶٪ ۳۲۵۳۵ ۴۴٪ ۴۶۲۹۲ ۳۴۵۶ ۷٪ ۲۱۹۴۸ ۴۷٪
آرش ۵۷۴۷۳ ۸۰۷۲ ۱۴٪ ۴۵۶۸۸ ۷۹٪ ۴۱۶۵۶ ۶۱۷۲ ۱۵٪ ۳۸۳۱۹ ۹۲٪
Ladsgroup ۵۶۰۷۱ ۱۴۰۱۶ ۲۵٪ ۲۹۸۲۵ ۵۳٪ ۲۴۲۹۹ ۷۷۲۶ ۳۲٪ ۱۵۳۱۲ ۶۳٪
سندباد ۵۴۵۵۱ ۲۶۰۱۳ ۴۸٪ ۱۳۸۷۹ ۲۵٪ ۳۰۷۶۷ ۱۶۰۶۶ ۵۲٪ ۸۱۱۵ ۲۶٪
Taranet ۵۴۳۱۲ ۹۲۷۲ ۱۷٪ ۳۰۵۸۴ ۵۶٪ ۳۱۶۳۴ ۶۹۷۸ ۲۲٪ ۱۸۸۹۴ ۶۰٪
Sunfyre ۵۴۱۴۶ ۱۴۹۱۵ ۲۸٪ ۳۵۰۵۸ ۶۵٪ ۲۱۴۷۸ ۶۰۹۴ ۲۸٪ ۱۶۸۳۳ ۷۸٪
Sicaspi ۵۳۴۴۰ ۷۰۰۶ ۱۳٪ ۲۴۴۷۴ ۴۶٪ ۳۳۷۴۹ ۵۶۵۶ ۱۷٪ ۱۸۲۱۷ ۵۴٪
همان ۵۰۷۳۵ ۱۲۶۶۵ ۲۵٪ ۲۱۵۱۵ ۴۲٪ ۴۱۹۲۳ ۱۱۵۳۸ ۲۸٪ ۱۸۴۱۶ ۴۴٪
Alishahss75ali ۴۹۷۴۹ ۱۵۳۹۹ ۳۱٪ ۲۹۳۶۳ ۵۹٪ ۳۳۸۹۱ ۱۰۴۳۰ ۳۱٪ ۱۵۰۵۵ ۴۴٪
Reza1615 ۴۸۶۳۶ ۶۵۶۷ ۱۴٪ ۱۷۶۱۶ ۳۶٪ ۱۷۱۷۵ ۴۲۳۱ ۲۵٪ ۸۷۲۶ ۵۱٪
Huji ۴۶۰۲۳ ۸۸۰۱ ۱۹٪ ۲۵۵۸۵ ۵۶٪ ۱۱۹۷۱ ۳۱۲۱ ۲۶٪ ۸۶۱۰ ۷۲٪
زرشک ۴۵۵۳۸ ۷۹۹۷ ۱۸٪ ۱۰۷۹۵ ۲۴٪ ۳۵۹۶۵ ۶۱۴۷ ۱۷٪ ۸۰۲۹ ۲۲٪
Raamin ۴۴۹۲۳ ۳۳۸۸۵ ۷۵٪ ۱۹۶۰۵ ۴۴٪ ۲۶۶۳۰ ۲۱۷۸۸ ۸۲٪ ۱۳۳۶۵ ۵۰٪
Roozitaa ۴۴۸۷۹ ۵۲۸۰ ۱۲٪ ۲۱۳۰۸ ۴۷٪ ۳۴۸۹۸ ۴۳۲۰ ۱۲٪ ۱۷۶۱۳ ۵۰٪
Gire 3pich2005 ۴۴۶۲۳ ۱۴۴۶۳ ۳۲٪ ۱۳۷۶۰ ۳۱٪ ۲۱۴۸۸ ۸۶۶۷ ۴۰٪ ۵۴۸۴ ۲۶٪
Ali.eblis1 ۴۴۳۸۳ ۳۲۷۴ ۷٪ ۲۸۹۹۵ ۶۵٪ ۳۰۱۱۳ ۲۴۹۵ ۸٪ ۱۷۳۶۶ ۵۸٪
Sharaky ۴۱۹۴۶ ۱۱۴۱۶ ۲۷٪ ۴۰۱۰۸ ۹۶٪ ۳۳۹۶۹ ۱۰۳۹۳ ۳۱٪ ۳۳۳۸۷ ۹۸٪
Mardetanha ۴۱۲۴۵ ۳۰۰۲۲ ۷۳٪ ۲۷۷۶۸ ۶۷٪ ۲۱۵۸۴ ۱۵۹۹۰ ۷۴٪ ۱۴۶۸۶ ۶۸٪
Taddah ۴۱۰۸۵ ۳۵۴۵ ۹٪ ۱۱۶۳۹ ۲۸٪ ۳۷۵۳۱ ۲۱۶۸ ۶٪ ۸۸۳۱ ۲۴٪
Ebrahim ۴۰۴۹۰ ۱۵۳۸۸ ۳۸٪ ۱۸۲۰۲ ۴۵٪ ۱۶۳۳۶ ۶۶۳۵ ۴۱٪ ۷۵۵۹ ۴۶٪
Behaafarid ۳۸۶۹۵ ۳۲۸۵۴ ۸۵٪ ۱۱۱۶۴ ۲۹٪ ۱۵۴۷۹ ۱۳۸۸۴ ۹۰٪ ۶۷۱۶ ۴۳٪
Saeidpourbabak ۳۸۳۴۶ ۴۹۵۰ ۱۳٪ ۳۵۴۲۴ ۹۲٪ ۲۵۷۵۱ ۳۲۱۳ ۱۲٪ ۲۳۷۵۳ ۹۲٪
4nn1l2 ۳۷۰۲۵ ۹۸۶۸ ۲۷٪ ۳۲۰۷۴ ۸۷٪ ۱۸۸۲۲ ۵۸۹۸ ۳۱٪ ۱۶۶۸۱ ۸۹٪
Sanchooli ۳۶۰۸۹ ۲۸۰۳۰ ۷۸٪ ۲۰۱۰۶ ۵۶٪ ۳۱۶۳۰ ۲۴۸۷۶ ۷۹٪ ۱۷۶۱۹ ۵۶٪
Meisam ۳۵۴۸۶ ۱۵۳۸۶ ۴۳٪ ۲۴۱۴۸ ۶۸٪ ۲۱۹۱۷ ۱۱۳۵۶ ۵۲٪ ۱۶۸۲۵ ۷۷٪
جواد ۳۵۴۴۰ ۳۳۳۷ ۹٪ ۲۹۳۲۷ ۸۳٪ ۹۷۷۲ ۲۳۰۷ ۲۴٪ ۷۳۸۹ ۷۶٪
محمديان ۳۵۰۰۴ ۴۸۷ ۱٪ ۱۶۷۰۹ ۴۸٪ ۲۹۷۲۷ ۴۷۰ ۲٪ ۱۵۹۳۸ ۵۴٪
Tisfoon ۳۴۲۸۴ ۹۰۸۳ ۲۶٪ ۱۹۲۱۷ ۵۶٪ ۳۰۵۹۴ ۸۰۶۰ ۲۶٪ ۱۶۹۵۸ ۵۵٪
Fatemi ۳۴۱۲۶ ۵۱۲۸ ۱۵٪ ۲۷۸۵۳ ۸۲٪ ۱۸۵۰۶ ۳۴۷۶ ۱۹٪ ۱۶۵۲۴ ۸۹٪
Chyah ۳۳۰۷۷ ۶۱۵۰ ۱۹٪ ۲۱۵۰۶ ۶۵٪ ۲۶۶۴۸ ۴۷۷۵ ۱۸٪ ۱۷۷۹۲ ۶۷٪
Hamedvahid ۳۲۱۲۱ ۴۸۱۷ ۱۵٪ ۱۳۹۸۱ ۴۴٪ ۲۱۰۱۴ ۳۲۶۳ ۱۶٪ ۹۹۹۶ ۴۸٪
ZxxZxxZ ۳۱۸۲۷ ۱۶۵۹۴ ۵۲٪ ۱۴۴۲۶ ۴۵٪ ۱۳۷۳۶ ۸۴۵۵ ۶۲٪ ۷۱۵۳ ۵۲٪
Amirreza ۳۱۲۶۸ ۱۰۷۹۸ ۳۵٪ ۱۸۴۹۵ ۵۹٪ ۲۵۸۶۵ ۹۶۷۷ ۳۷٪ ۱۵۷۹۷ ۶۱٪
KOLI ۳۰۴۲۶ ۱۱۴۵۶ ۳۸٪ ۲۴۸۲۵ ۸۲٪ ۱۵۳۴۴ ۷۸۶۶ ۵۱٪ ۱۲۴۴۳ ۸۱٪
Elmju ۲۹۶۹۹ ۴۹۶۵ ۱۷٪ ۱۶۳۸۶ ۵۵٪ ۲۰۷۷۷ ۳۸۷۷ ۱۹٪ ۱۲۵۳۷ ۶۰٪
نوژن ۲۹۳۹۸ ۵۶۲۶ ۱۹٪ ۱۷۷۷۱ ۶۰٪ ۱۶۶۶۸ ۴۵۸۳ ۲۷٪ ۱۰۶۴۳ ۶۴٪
مهرنگار ۲۹۱۳۵ ۶۹۰۲ ۲۴٪ ۲۰۶۲۴ ۷۱٪ ۱۴۲۵۶ ۵۹۸۳ ۴۲٪ ۱۲۲۳۷ ۸۶٪
Hamid Hassani ۲۹۱۰۵ ۱۶۷۳۵ ۵۷٪ ۱۶۱۰۸ ۵۵٪ ۲۲۱۷۷ ۱۴۰۳۱ ۶۳٪ ۱۰۳۰۹ ۴۶٪
Abtinb ۲۹۰۶۵ ۱۶۱۷۲ ۵۶٪ ۱۳۰۰۳ ۴۵٪ ۲۲۳۲۵ ۱۳۰۲۳ ۵۸٪ ۱۰۳۰۹ ۴۶٪
Arash.pt ۲۹۰۰۶ ۶۴۹۹ ۲۲٪ ۲۰۲۰۸ ۷۰٪ ۱۵۴۰۴ ۵۱۶۵ ۳۴٪ ۱۱۹۴۷ ۷۸٪
Mahdy Saffar ۲۸۱۰۷ ۷۴۴۵ ۲۶٪ ۲۷۶۵۶ ۹۸٪ ۱۵۹۰۷ ۶۰۹۰ ۳۸٪ ۱۵۵۳۵ ۹۸٪
Cobain ۲۷۸۹۹ ۱۸۴۷۱ ۶۶٪ ۱۵۹۷۵ ۵۷٪ ۱۹۰۰۶ ۱۲۵۴۵ ۶۶٪ ۱۱۵۱۶ ۶۱٪
Senemmar ۲۷۵۱۳ ۲۵۲۰۵ ۹۲٪ ۱۷۷۰۶ ۶۴٪ ۱۷۶۱۲ ۱۶۱۵۴ ۹۲٪ ۱۱۲۶۸ ۶۴٪
Farzan44 ۲۷۴۱۴ ۸۶۳۰ ۳۱٪ ۱۸۵۰۹ ۶۸٪ ۲۵۵۲۰ ۸۳۹۹ ۳۳٪ ۱۷۳۴۴ ۶۸٪
Iroony ۲۷۳۹۳ ۴۸۱۵ ۱۸٪ ۱۱۴۵۵ ۴۲٪ ۱۸۸۲۲ ۴۶۲۳ ۲۵٪ ۹۴۴۰ ۵۰٪
Pirhayati ۲۶۸۷۴ ۳۲۰۶ ۱۲٪ ۱۶۰۷۷ ۶۰٪ ۲۳۱۵۷ ۲۶۵۷ ۱۱٪ ۱۳۸۲۵ ۶۰٪
Ariobarzan ۲۵۳۷۱ ۸۰۵۶ ۳۲٪ ۱۳۷۳۹ ۵۴٪ ۱۸۱۷۹ ۷۰۱۵ ۳۹٪ ۱۲۰۴۲ ۶۶٪
Amirali-E ۲۵۲۸۴ ۲۵۵۷ ۱۰٪ ۲۳۷۳ ۹٪ ۲۲۳۳۱ ۲۲۸۳ ۱۰٪ ۱۸۹۹ ۹٪
Milad ۲۴۶۵۵ ۸۰۶ ۳٪ ۱۸۱۰۲ ۷۳٪ ۲۱۱۳۸ ۶۲۱ ۳٪ ۱۵۹۷۸ ۷۶٪
ارژنگ ۲۳۹۱۵ ۷۳۸۳ ۳۱٪ ۱۴۱۵۰ ۵۹٪ ۱۷۱۹۲ ۶۰۷۵ ۳۵٪ ۱۰۴۶۹ ۶۱٪
Gnosis ۲۳۰۳۰ ۱۶۱۶۱ ۷۰٪ ۴۳۶۴ ۱۹٪ ۱۳۹۷۸ ۱۰۰۷۰ ۷۲٪ ۲۷۶۱ ۲۰٪
Paiamshadi ۲۲۹۶۰ ۲۸۸۰ ۱۳٪ ۸۹۳۶ ۳۹٪ ۲۰۹۸۵ ۲۴۳۶ ۱۲٪ ۸۱۲۲ ۳۹٪
Mazandar ۲۲۶۲۴ ۱۸۹۴ ۸٪ ۱۲۵۰۷ ۵۵٪ ۱۳۶۵۲ ۱۳۲۵ ۱۰٪ ۸۶۰۹ ۶۳٪
Ahura21 ۲۱۷۹۸ ۱۹۹۰ ۹٪ ۱۰۶۷۶ ۴۹٪ ۷۱۷۳ ۱۰۵۳ ۱۵٪ ۲۸۴۳ ۴۰٪
MRG90 ۲۰۹۴۶ ۵۶۳۵ ۲۷٪ ۱۸۶۰۵ ۸۹٪ ۱۱۱۵۳ ۴۳۰۹ ۳۹٪ ۱۰۳۴۳ ۹۳٪
Freshman404 ۲۰۹۲۸ ۵۰۱۶ ۲۴٪ ۱۳۶۸۲ ۶۵٪ ۱۳۰۰۶ ۴۶۶۶ ۳۶٪ ۸۳۴۰ ۶۴٪
مانفی ۲۰۵۰۸ ۴۳۹۳ ۲۱٪ ۹۵۸۶ ۴۷٪ ۱۴۴۳۵ ۳۴۸۷ ۲۴٪ ۷۱۵۷ ۵۰٪
Farzaaaad2000 ۲۰۰۷۲ ۳۸۴ ۲٪ ۷۰۵۲ ۳۵٪ ۱۰۱۸۴ ۲۸۹ ۳٪ ۳۸۴۲ ۳۸٪
ایستاده در شب ۲۰۰۴۹ ۲۰۵۸ ۱۰٪ ۱۶۷۱۸ ۸۳٪ ۱۳۶۷۵ ۱۹۹۹ ۱۵٪ ۱۲۲۶۷ ۹۰٪
Behzad39 ۱۹۵۲۷ ۳۶۳۱ ۱۹٪ ۱۰۹۴۵ ۵۶٪ ۷۰۶۵ ۲۷۴۴ ۳۹٪ ۵۳۹۳ ۷۶٪
Sahehco ۱۹۵۱۸ ۷۷۴۸ ۴۰٪ ۱۱۰۱۴ ۵۶٪ ۱۱۷۹۶ ۵۳۴۰ ۴۵٪ ۷۴۸۹ ۶۳٪
R0stam ۱۹۲۱۳ ۴۳۸۱ ۲۳٪ ۱۱۹۱۰ ۶۲٪ ۱۱۴۰۰ ۳۲۶۰ ۲۹٪ ۸۰۳۳ ۷۰٪
Arfarshchi ۱۹۰۷۰ ۳۵۱۳ ۱۸٪ ۷۵۹۹ ۴۰٪ ۱۱۵۱۴ ۲۴۲۱ ۲۱٪ ۴۹۹۵ ۴۳٪
Samak ۱۸۹۵۶ ۱۳۱۰ ۷٪ ۱۱۳۳۱ ۶۰٪ ۱۳۳۳۹ ۱۱۱۲ ۸٪ ۸۵۸۶ ۶۴٪
Wayiran ۱۸۴۷۰ ۹۷۵ ۵٪ ۵۲۹۷ ۲۹٪ ۱۲۷۹۸ ۷۶۵ ۶٪ ۳۶۱۷ ۲۸٪
علیرضا ۱۷۸۳۷ ۷۳۴۹ ۴۱٪ ۱۱۲۰۶ ۶۳٪ ۶۸۶۰ ۴۴۷۲ ۶۵٪ ۳۶۷۶ ۵۴٪
Mehdi ۱۷۶۷۶ ۴۲۸۹ ۲۴٪ ۹۷۰۴ ۵۵٪ ۶۴۳۷ ۲۷۶۷ ۴۳٪ ۴۶۱۲ ۷۲٪
Mani-bakhtiar ۱۷۶۳۳ ۱۴۴۶۸ ۸۲٪ ۱۱۱۶۴ ۶۳٪ ۱۰۹۳۶ ۸۹۸۵ ۸۲٪ ۷۰۳۵ ۶۴٪
Behnam mancini ۱۷۴۸۷ ۴۶۴ ۳٪ ۶۰۳۰ ۳۴٪ ۱۴۳۸۳ ۳۷۷ ۳٪ ۴۷۶۸ ۳۳٪
KhabarNegar ۱۷۲۴۲ ۴۴۶۲ ۲۶٪ ۱۵۹۰۷ ۹۲٪ ۱۰۹۲۶ ۳۲۲۱ ۲۹٪ ۱۰۲۱۴ ۹۳٪
Diako1971 ۱۷۱۶۷ ۱۶۹۸ ۱۰٪ ۷۷۴۷ ۴۵٪ ۱۰۶۰۱ ۱۳۰۷ ۱۲٪ ۴۴۲۵ ۴۲٪
Aliparsa ۱۷۰۹۳ ۹۷۳۴ ۵۷٪ ۱۱۴۱۴ ۶۷٪ ۱۵۴۸۶ ۹۵۱۹ ۶۱٪ ۱۰۴۵۵ ۶۸٪
Mehran ۱۷۰۸۸ ۶۳۷۸ ۳۷٪ ۱۲۷۶۵ ۷۵٪ ۷۴۷۱ ۳۰۰۱ ۴۰٪ ۵۶۱۰ ۷۵٪
Sa.vakilian ۱۶۹۰۰ ۸۱۵ ۵٪ ۱۵۲۲۶ ۹۰٪ ۶۴۲۸ ۴۵۵ ۷٪ ۵۷۳۰ ۸۹٪
قلی زادگان ۱۶۵۹۳ ۶۰۴ ۴٪ ۷۷۵۳ ۴۷٪ ۱۲۳۱۶ ۵۳۰ ۴٪ ۵۴۱۶ ۴۴٪
Navidff ۱۵۸۹۱ ۲۲۶۵ ۱۴٪ ۷۳۴۲ ۴۶٪ ۱۰۹۲۸ ۲۰۵۸ ۱۹٪ ۴۳۹۹ ۴۰٪
Grim reaper ۱۵۸۶۹ ۷۹۰۳ ۵۰٪ ۹۳۶۵ ۵۹٪ ۱۰۳۲۲ ۶۸۱۹ ۶۶٪ ۷۱۰۳ ۶۹٪
M samadi ۱۵۷۶۰ ۴۸۰۲ ۳۰٪ ۱۲۹۳۶ ۸۲٪ ۱۲۳۴۹ ۴۱۶۱ ۳۴٪ ۱۰۷۴۱ ۸۷٪
Ayda ۱۵۵۴۳ ۴۳۲۴ ۲۸٪ ۹۳۶۵ ۶۰٪ ۹۴۲۱ ۳۵۵۲ ۳۸٪ ۶۶۲۳ ۷۰٪
Behzad.Modares ۱۵۴۴۳ ۲۸۲۵ ۱۸٪ ۵۵۷۰ ۳۶٪ ۶۹۲۸ ۱۸۵۰ ۲۷٪ ۳۵۴۱ ۵۱٪
Armanjafari ۱۴۸۹۶ ۳۸۱ ۳٪ ۴۲۱۹ ۲۸٪ ۷۰۵۰ ۲۷۸ ۴٪ ۱۸۰۵ ۲۶٪
Hootandolati ۱۴۶۱۰ ۳۳۲۸ ۲۳٪ ۵۰۷۰ ۳۵٪ ۹۸۴۸ ۳۱۷۹ ۳۲٪ ۳۳۹۰ ۳۴٪
زاید الوصف ۱۴۲۵۸ ۱۱۰ ۱٪ ۲۰۸۵ ۱۵٪ ۱۱۳۴۲ ۷۹ ۱٪ ۱۵۹۴ ۱۴٪
ایلیا 2010 ۱۴۱۵۵ ۳۴۱ ۲٪ ۲۱۹۹ ۱۶٪ ۱۳۲۹۷ ۳۰۶ ۲٪ ۱۸۸۶ ۱۴٪
حسام ۱۴۱۴۲ ۵۱۳۱ ۳۶٪ ۵۴۸۱ ۳۹٪ ۵۲۸۰ ۳۰۵۲ ۵۸٪ ۳۱۲۶ ۵۹٪
AliReza ۱۴۰۰۳ ۶۲۰۳ ۴۴٪ ۶۷۹۳ ۴۹٪ ۷۶۹۹ ۴۲۳۴ ۵۵٪ ۴۰۸۱ ۵۳٪
Mazdakabedi ۱۳۹۸۸ ۲۸۲۱ ۲۰٪ ۷۳۸۵ ۵۳٪ ۱۰۸۷۹ ۲۲۸۷ ۲۱٪ ۵۹۹۷ ۵۵٪
PHoBiA ۱۳۹۳۵ ۳۳۷۳ ۲۴٪ ۸۹۰۷ ۶۴٪ ۶۵۰۸ ۲۱۳۸ ۳۳٪ ۵۱۲۷ ۷۹٪
Rmashhadi ۱۳۸۶۰ ۴۰۷ ۳٪ ۵۰۹۹ ۳۷٪ ۸۰۴۳ ۳۲۱ ۴٪ ۲۵۷۳ ۳۲٪
Babaksaeidpour ۱۳۸۲۷ ۳۸۷ ۳٪ ۱۳۸۲۷ ۱۰۰٪ ۱۳۱۷۶ ۳۶۶ ۳٪ ۱۳۱۷۶ ۱۰۰٪
تیرداد ۱۳۷۹۱ ۱۰۳۰۱ ۷۵٪ ۳۴۷۷ ۲۵٪ ۸۴۲۰ ۶۸۲۶ ۸۱٪ ۲۳۰۸ ۲۷٪
دوستدار ویکیپدیا ۱۳۶۶۳ ۴۹۰۴ ۳۶٪ ۳۷۱۸ ۲۷٪ ۶۴۵۸ ۳۰۳۷ ۴۷٪ ۲۰۹۰ ۳۲٪
Adler.fa ۱۳۵۴۰ ۷۱۷۰ ۵۳٪ ۷۳۲۹ ۵۴٪ ۷۵۷۲ ۵۰۲۴ ۶۶٪ ۵۰۱۴ ۶۶٪
Calak ۱۳۴۵۲ ۳۰۶۱ ۲۳٪ ۱۱۴۵۲ ۸۵٪ ۵۲۳۹ ۱۷۶۵ ۳۴٪ ۴۹۷۴ ۹۵٪
AFlorence ۱۳۲۳۲ ۳۳۹۷ ۲۶٪ ۷۳۸۱ ۵۶٪ ۵۴۳۷ ۲۳۷۹ ۴۴٪ ۳۳۸۰ ۶۲٪
Far-gh ۱۳۱۴۲ ۲۶۴۳ ۲۰٪ ۷۰۱۷ ۵۳٪ ۷۲۲۶ ۲۴۷۰ ۳۴٪ ۴۲۸۹ ۵۹٪
AmirAK ۱۳۰۹۵ ۱۰۰۰۷ ۷۶٪ ۵۸۴۲ ۴۵٪ ۱۰۴۷۷ ۷۸۱۳ ۷۵٪ ۴۷۵۶ ۴۵٪
Pouyana ۱۳۰۷۶ ۷۰۸۴ ۵۴٪ ۷۱۷۰ ۵۵٪ ۶۷۰۶ ۴۱۱۹ ۶۱٪ ۴۰۰۲ ۶۰٪
Shervinafshar ۱۳۰۴۲ ۱۰۸۵۷ ۸۳٪ ۵۲۵۵ ۴۰٪ ۷۲۹۴ ۶۳۳۲ ۸۷٪ ۳۷۰۹ ۵۱٪
H.b.sh ۱۳۰۲۰ ۵۴۹۱ ۴۲٪ ۱۰۷۷۰ ۸۳٪ ۹۲۵۷ ۵۲۰۸ ۵۶٪ ۷۷۷۹ ۸۴٪
Elph ۱۲۹۳۳ ۱۶۱۸ ۱۳٪ ۴۷۴۰ ۳۷٪ ۷۰۵۴ ۱۲۶۶ ۱۸٪ ۳۰۶۸ ۴۳٪
ظهیری ۱۲۸۸۱ ۸۱۰۴ ۶۳٪ ۸۵۳۷ ۶۶٪ ۶۰۸۷ ۵۰۰۵ ۸۲٪ ۵۳۶۰ ۸۸٪
Mohammad ۱۲۷۴۷ ۵۵۰۸ ۴۳٪ ۸۵۷۱ ۶۷٪ ۶۹۰۵ ۴۵۹۷ ۶۷٪ ۵۳۱۱ ۷۷٪
Omid ۱۲۶۶۳ ۱۴۵۶ ۱۱٪ ۸۵۹۹ ۶۸٪ ۸۴۹۰ ۱۲۹۷ ۱۵٪ ۵۷۸۷ ۶۸٪
طاها ۱۲۶۲۷ ۳۵۱۲ ۲۸٪ ۱۰۸۳۳ ۸۶٪ ۷۱۱۱ ۲۷۶۴ ۳۹٪ ۶۵۲۱ ۹۲٪
کامران اورفه ۱۲۴۲۴ ۷۱۶۸ ۵۸٪ ۱۱۶۵۳ ۹۴٪ ۷۳۹۵ ۴۵۹۳ ۶۲٪ ۶۹۰۴ ۹۳٪
XerxesII ۱۲۱۱۲ ۱ ۰٪ ۳۵۴ ۳٪ ۱۱۰۳۹ ۰ ۰٪ ۲۹۶ ۳٪
Oyakmohsen ۱۱۷۷۶ ۳۵۲۶ ۳۰٪ ۸۷۸۰ ۷۵٪ ۸۱۲۲ ۳۴۳۹ ۴۲٪ ۶۹۶۴ ۸۶٪
Mahan ۱۱۳۸۳ ۱۵۷۱ ۱۴٪ ۶۵۰۹ ۵۷٪ ۵۴۸۷ ۱۲۰۷ ۲۲٪ ۳۶۹۷ ۶۷٪
Nersy ۱۱۲۵۰ ۷۰۱۸ ۶۲٪ ۳۶۴۸ ۳۲٪ ۷۹۷۸ ۵۲۷۵ ۶۶٪ ۲۸۲۸ ۳۵٪
Gharouni ۱۱۲۰۹ ۸۷۳۱ ۷۸٪ ۴۳۱۹ ۳۹٪ ۸۰۸۴ ۶۶۶۰ ۸۲٪ ۲۶۱۱ ۳۲٪
Atalay ۱۱۱۴۸ ۵۲۵ ۵٪ ۳۳۶۲ ۳۰٪ ۸۲۷۳ ۴۹۲ ۶٪ ۲۱۸۰ ۲۶٪
Persiana ۱۱۱۲۲ ۴۷۱۲ ۴۲٪ ۶۶۶۹ ۶۰٪ ۹۱۸۸ ۳۹۳۹ ۴۳٪ ۵۷۳۸ ۶۲٪
Mostafazizi ۱۱۰۰۶ ۳۰۸۳ ۲۸٪ ۳۶۶۸ ۳۳٪ ۴۷۳۴ ۲۱۷۷ ۴۶٪ ۱۷۷۱ ۳۷٪
HaDi ۱۰۹۵۲ ۱۷۳۸ ۱۶٪ ۷۳۹۹ ۶۸٪ ۵۵۵۷ ۱۰۳۸ ۱۹٪ ۳۲۶۷ ۵۹٪
Kian ۱۰۹۴۷ ۳۸۴۳ ۳۵٪ ۸۲۹۱ ۷۶٪ ۹۱۱۰ ۳۶۱۶ ۴۰٪ ۶۶۲۵ ۷۳٪
سیمرغ ۱۰۸۸۹ ۲۹۶۸ ۲۷٪ ۳۳۰۴ ۳۰٪ ۵۹۵۶ ۱۹۰۰ ۳۲٪ ۲۲۴۰ ۳۸٪
Raatin ۱۰۸۲۶ ۳۷۱۹ ۳۴٪ ۳۷۰۸ ۳۴٪ ۱۰۰۰۴ ۳۵۱۴ ۳۵٪ ۳۴۵۲ ۳۵٪
Behtis ۱۰۶۹۰ ۳۳۶۸ ۳۲٪ ۶۷۰۵ ۶۳٪ ۵۵۶۱ ۲۴۴۴ ۴۴٪ ۴۳۹۶ ۷۹٪
Meysam ۱۰۶۳۳ ۳۴۰۲ ۳۲٪ ۵۶۸۵ ۵۳٪ ۶۰۹۲ ۲۹۸۰ ۴۹٪ ۴۰۷۵ ۶۷٪
محک ۱۰۵۸۵ ۲۳۸۷ ۲۳٪ ۳۹۱۱ ۳۷٪ ۴۶۷۴ ۱۲۸۳ ۲۷٪ ۲۰۹۹ ۴۵٪
Nightryder84 ۱۰۵۲۸ ۵۱۲ ۵٪ ۱۶۰۰ ۱۵٪ ۸۵۹۶ ۴۱۸ ۵٪ ۱۱۸۸ ۱۴٪
RAHA68 ۱۰۴۹۵ ۷۱۲۵ ۶۸٪ ۸۴۹۷ ۸۱٪ ۶۵۲۶ ۵۴۹۸ ۸۴٪ ۵۲۹۴ ۸۱٪
Reza Amper ۱۰۴۹۳ ۱۲۷۸ ۱۲٪ ۲۷۳۷ ۲۶٪ ۷۸۸۶ ۱۰۶۸ ۱۴٪ ۲۰۳۶ ۲۶٪
Asadi s ۱۰۳۱۵ ۲۲۷۷ ۲۲٪ ۵۸۲۵ ۵۶٪ ۸۵۴۶ ۲۰۱۱ ۲۴٪ ۵۰۳۰ ۵۹٪
Kamix ۱۰۲۴۷ ۲۵۵۷ ۲۵٪ ۴۲۹۹ ۴۲٪ ۳۸۸۵ ۱۷۴۴ ۴۵٪ ۲۶۶۸ ۶۹٪
Ali ringo ۱۰۲۳۵ ۱۷۵۸ ۱۷٪ ۶۰۸۹ ۵۹٪ ۵۸۸۹ ۱۵۶۳ ۲۷٪ ۳۳۵۸ ۵۷٪
M.Fanavar ۱۰۱۷۷ ۴۷۱ ۵٪ ۴۰۸۳ ۴۰٪ ۹۸۰۶ ۴۳۸ ۴٪ ۴۰۰۴ ۴۱٪
Arian ۱۰۱۱۹ ۳۴۸۳ ۳۴٪ ۹۸۳۰ ۹۷٪ ۴۹۲۲ ۲۹۴۷ ۶۰٪ ۴۸۳۱ ۹۸٪
Surena ۱۰۱۱۳ ۲۹۲۰ ۲۹٪ ۳۸۳۴ ۳۸٪ ۴۴۰۵ ۱۷۷۱ ۴۰٪ ۲۰۴۵ ۴۶٪
وهمن ۹۹۲۸ ۹۹۹ ۱۰٪ ۵۸۲۵ ۵۹٪ ۶۰۵۲ ۸۶۹ ۱۴٪ ۳۲۷۱ ۵۴٪
MOSIOR ۹۸۹۳ ۴۴۹۹ ۴۵٪ ۹۳۴۰ ۹۴٪ ۶۲۴۱ ۳۳۳۶ ۵۳٪ ۵۷۸۹ ۹۳٪
Achaemenes ۹۷۰۹ ۱۴۸۲ ۱۵٪ ۴۵۱۱ ۴۶٪ ۵۱۵۴ ۱۲۳۷ ۲۴٪ ۲۴۵۴ ۴۸٪
Hariva ۹۶۸۸ ۱۹۷۹ ۲۰٪ ۵۲۳۳ ۵۴٪ ۶۵۸۶ ۱۵۹۷ ۲۴٪ ۳۷۵۶ ۵۷٪
Young Readers ۹۶۵۶ ۷۳ ۱٪ ۱۷۳۰ ۱۸٪ ۸۸۹۰ ۴۱ ۰٪ ۱۵۸۹ ۱۸٪
Juybari ۹۶۰۶ ۳۷۱۵ ۳۹٪ ۴۸۴۱ ۵۰٪ ۶۱۲۲ ۲۶۵۷ ۴۳٪ ۳۸۵۳ ۶۳٪
محمد.رضا ۹۵۵۶ ۲۶۴۹ ۲۸٪ ۳۳۳۸ ۳۵٪ ۶۵۸۸ ۲۲۵۴ ۳۴٪ ۲۴۵۵ ۳۷٪
Parastoo ۹۵۵۱ ۲۱۹۵ ۲۳٪ ۷۱۴۲ ۷۵٪ ۶۳۶۲ ۱۹۸۷ ۳۱٪ ۴۴۲۵ ۷۰٪
Derakhshan ۹۵۳۷ ۲۴۶۳ ۲۶٪ ۶۵۹۰ ۶۹٪ ۴۸۹۵ ۱۹۶۰ ۴۰٪ ۳۳۴۴ ۶۸٪
عارون ۹۴۳۸ ۳۲۷ ۳٪ ۵۲۶۴ ۵۶٪ ۶۵۴۶ ۲۹۰ ۴٪ ۴۰۰۹ ۶۱٪
Reza luke ۹۳۹۵ ۱۱۳۸ ۱۲٪ ۵۲۵۰ ۵۶٪ ۷۶۵۷ ۹۸۴ ۱۳٪ ۴۴۴۰ ۵۸٪
هفشجانی ۹۳۷۵ ۶۱۲۲ ۶۵٪ ۵۶۷۷ ۶۱٪ ۷۲۹۰ ۵۲۱۸ ۷۲٪ ۴۵۶۳ ۶۳٪
Doostdar ۹۳۴۲ ۲۲۴ ۲٪ ۴۷۰۹ ۵۰٪ ۴۸۹۷ ۱۶۶ ۳٪ ۲۳۱۵ ۴۷٪
Salarabdolmohamadian ۹۳۱۰ ۱۴۲۲ ۱۵٪ ۱۲۰۰ ۱۳٪ ۶۸۸۱ ۱۲۳۲ ۱۸٪ ۸۴۱ ۱۲٪
مسعود ۹۲۶۳ ۸۵۰ ۹٪ ۳۲۰۰ ۳۵٪ ۸۶۵۸ ۸۴۶ ۱۰٪ ۳۰۶۹ ۳۵٪
Mahdi28 ۹۲۴۶ ۳۶۶۳ ۴۰٪ ۶۹۰۰ ۷۵٪ ۵۷۷۶ ۳۱۹۷ ۵۵٪ ۴۱۰۲ ۷۱٪
P.arashnia ۹۰۰۷ ۳۲۲ ۴٪ ۱۶۱۵ ۱۸٪ ۷۹۱۸ ۱۸۹ ۲٪ ۱۱۸۰ ۱۵٪
Nshervsampad ۸۹۱۴ ۲۲۶ ۳٪ ۱۶۰۴ ۱۸٪ ۴۸۸۱ ۱۷۴ ۴٪ ۸۸۳ ۱۸٪
In twilight ۸۸۳۱ ۳۳۲۶ ۳۸٪ ۴۶۷۰ ۵۳٪ ۶۱۵۹ ۲۹۸۵ ۴۸٪ ۳۶۸۷ ۶۰٪
Farvartish ۸۸۲۱ ۱۸۳۹ ۲۱٪ ۳۶۳۳ ۴۱٪ ۴۵۰۶ ۱۵۸۱ ۳۵٪ ۲۳۸۸ ۵۳٪
Mahdiz ۸۸۰۳ ۳۵۸ ۴٪ ۶۱۷۷ ۷۰٪ ۶۲۰۲ ۲۵۵ ۴٪ ۵۴۹۷ ۸۹٪
Deybirth ۸۶۷۹ ۱۱۰۸ ۱۳٪ ۳۶۱۹ ۴۲٪ ۸۰۳۷ ۱۰۹۴ ۱۴٪ ۳۳۸۹ ۴۲٪
Faramarz ۸۵۷۸ ۱۵۲۶ ۱۸٪ ۴۱۴۴ ۴۸٪ ۴۹۳۵ ۱۲۸۵ ۲۶٪ ۲۹۵۶ ۶۰٪
Anvar11 ۸۵۶۹ ۸۳۲ ۱۰٪ ۳۹۱۶ ۴۶٪ ۴۳۱۵ ۶۰۲ ۱۴٪ ۲۵۲۰ ۵۸٪
Shahroozporia ۸۲۶۳ ۱۶۷۴ ۲۰٪ ۲۲۷۷ ۲۸٪ ۶۱۴۶ ۱۴۰۸ ۲۳٪ ۱۴۵۸ ۲۴٪
Aliazimifarsi ۸۱۸۳ ۳۶۶۶ ۴۵٪ ۲۳۹۸ ۲۹٪ ۶۴۶۶ ۳۲۷۵ ۵۱٪ ۱۷۱۷ ۲۷٪
هما فیزیک ۸۱۱۹ ۱۳۴۰ ۱۷٪ ۷۴۶۷ ۹۲٪ ۶۴۴۶ ۱۳۳۱ ۲۱٪ ۶۰۵۰ ۹۴٪
Behzaad ۸۰۹۵ ۲۵۰ ۳٪ ۲۸۴۸ ۳۵٪ ۴۰۶۰ ۱۵۴ ۴٪ ۱۷۱۲ ۴۲٪
Fajr18 ۸۰۳۷ ۱۶۸۴ ۲۱٪ ۵۳۳۸ ۶۶٪ ۵۲۳۳ ۱۵۸۳ ۳۰٪ ۳۷۴۰ ۷۱٪
A.M.Z.A ۸۰۱۱ ۲۲۸۹ ۲۹٪ ۶۲۱۳ ۷۸٪ ۵۰۶۲ ۱۹۱۱ ۳۸٪ ۴۰۷۲ ۸۰٪
Ali20 wiki ۸۰۰۹ ۷۸ ۱٪ ۳۶۴۵ ۴۶٪ ۴۲۶۳ ۵۴ ۱٪ ۲۴۲۹ ۵۷٪
Poya-P ۷۸۹۰ ۳۲۹۵ ۴۲٪ ۴۷۳۵ ۶۰٪ ۷۴۷۴ ۳۲۵۴ ۴۴٪ ۴۳۸۶ ۵۹٪
کوروش تهرانی ۷۸۵۶ ۱۸۱۵ ۲۳٪ ۶۲۸۸ ۸۰٪ ۷۵۵۱ ۱۷۹۱ ۲۴٪ ۶۰۵۱ ۸۰٪
Aparhizi ۷۷۸۸ ۲۸۹۷ ۳۷٪ ۳۵۳۴ ۴۵٪ ۵۰۶۴ ۱۹۵۰ ۳۹٪ ۲۴۹۱ ۴۹٪
Hosseiniran ۷۷۶۰ ۱۸۸۳ ۲۴٪ ۴۱۴۱ ۵۳٪ ۶۱۶۳ ۱۷۹۵ ۲۹٪ ۳۴۵۶ ۵۶٪
مرتضا ۷۷۵۷ ۲۸۸۵ ۳۷٪ ۴۱۶۵ ۵۴٪ ۴۲۲۳ ۱۴۸۱ ۳۵٪ ۲۷۹۰ ۶۶٪
پوویا ۷۶۷۴ ۳۳۷۷ ۴۴٪ ۳۹۵۲ ۵۱٪ ۵۵۸۷ ۲۹۲۷ ۵۲٪ ۳۱۶۹ ۵۷٪
دانقولا ۷۶۴۷ ۱۷۶۹ ۲۳٪ ۲۰۴۲ ۲۷٪ ۴۳۱۰ ۱۲۳۹ ۲۹٪ ۱۳۱۴ ۳۰٪
Tgeik ۷۶۲۰ ۳۴۸۵ ۴۶٪ ۶۵۵۰ ۸۶٪ ۵۵۴۱ ۳۳۰۱ ۶۰٪ ۴۸۴۰ ۸۷٪
P0lyzoarium ۷۵۹۷ ۸۵۵ ۱۱٪ ۲۳۵۲ ۳۱٪ ۴۸۸۶ ۷۲۳ ۱۵٪ ۱۵۷۱ ۳۲٪
Alpineer ۷۵۴۱ ۱۱۸۹ ۱۶٪ ۵۵۹۶ ۷۴٪ ۳۳۷۴ ۱۰۱۹ ۳۰٪ ۲۷۳۹ ۸۱٪
Sajjad.mn ۷۵۲۴ ۲۶۲۲ ۳۵٪ ۶۶۱۵ ۸۸٪ ۵۶۲۳ ۲۵۰۲ ۴۴٪ ۵۰۰۸ ۸۹٪
In fact ۷۴۸۳ ۱۸۰۷ ۲۴٪ ۶۹۹۷ ۹۴٪ ۳۸۶۳ ۱۳۸۵ ۳۶٪ ۳۵۷۷ ۹۳٪
Nargess.n ۷۴۶۰ ۶۴۱۳ ۸۶٪ ۵۴۹۶ ۷۴٪ ۶۳۶۰ ۵۶۰۱ ۸۸٪ ۴۶۲۰ ۷۳٪
Mmehdi.g ۷۳۹۷ ۲۳۶۷ ۳۲٪ ۲۱۱۳ ۲۹٪ ۳۳۲۸ ۱۲۹۷ ۳۹٪ ۱۱۰۱ ۳۳٪
Sahand Ace ۷۳۳۳ ۲۱۸۸ ۳۰٪ ۱۴۳۳ ۲۰٪ ۵۴۷۳ ۱۷۰۲ ۳۱٪ ۱۰۲۶ ۱۹٪
Kamranazad ۷۳۲۴ ۱۱۰۵ ۱۵٪ ۶۲۶۵ ۸۶٪ ۵۱۵۰ ۱۰۲۵ ۲۰٪ ۴۵۴۹ ۸۸٪
Ojanfar ۷۱۹۲ ۳۶۴۸ ۵۱٪ ۱۷۶۹ ۲۵٪ ۵۷۳۲ ۳۱۲۷ ۵۵٪ ۱۵۷۱ ۲۷٪
Shfarshid ۷۱۷۷ ۲۲۷ ۳٪ ۱۶۲۲ ۲۳٪ ۴۷۸۴ ۱۵۲ ۳٪ ۱۲۹۳ ۲۷٪
Alborz Fallah ۷۱۲۷ ۱۳۳۶ ۱۹٪ ۳۴۷۹ ۴۹٪ ۴۰۱۲ ۱۰۸۸ ۲۷٪ ۲۰۸۷ ۵۲٪
نگونبانگونی ۷۱۰۶ ۲۹۵۳ ۴۲٪ ۲۹۹۳ ۴۲٪ ۴۵۱۳ ۲۳۰۶ ۵۱٪ ۲۱۳۲ ۴۷٪
Meysamin ۷۰۹۲ ۷۲۵ ۱۰٪ ۲۶۷۸ ۳۸٪ ۵۳۱۲ ۶۰۰ ۱۱٪ ۲۱۰۵ ۴۰٪
Hamedrocker ۷۰۳۹ ۵۰ ۱٪ ۳۲۱ ۵٪ ۶۳۱۵ ۴۴ ۱٪ ۲۹۲ ۵٪
Pedram.salehpoor ۷۰۲۱ ۲۷۴۷ ۳۹٪ ۳۹۰۷ ۵۶٪ ۵۱۴۰ ۲۴۹۱ ۴۸٪ ۲۸۸۸ ۵۶٪
Masoud bukani ۷۰۱۷ ۱۱۲۱ ۱۶٪ ۲۵۶۵ ۳۷٪ ۵۰۸۰ ۱۰۱۴ ۲۰٪ ۲۰۳۰ ۴۰٪
Markman Darkman ۶۹۸۴ ۷۸۴ ۱۱٪ ۳۴۴۰ ۴۹٪ ۶۱۸۳ ۶۶۱ ۱۱٪ ۲۸۷۹ ۴۷٪
MohandesWiki ۶۸۹۷ ۱۸۰۹ ۲۶٪ ۳۹۹۹ ۵۸٪ ۳۳۸۰ ۱۵۸۹ ۴۷٪ ۲۲۷۶ ۶۷٪
Zhilbert ۶۸۶۴ ۱۲۸۷ ۱۹٪ ۵۳۳۵ ۷۸٪ ۵۶۰۴ ۱۲۰۶ ۲۲٪ ۴۷۱۵ ۸۴٪
علی رجبی ۶۶۷۰ ۵۱۷۳ ۷۸٪ ۶۲۸۹ ۹۴٪ ۵۳۰۳ ۴۱۴۲ ۷۸٪ ۵۰۷۸ ۹۶٪
سعی ۶۶۰۳ ۱۳۳ ۲٪ ۱۴۷۷ ۲۲٪ ۴۸۷۸ ۹۶ ۲٪ ۱۰۶۳ ۲۲٪
روزبه ۶۵۰۸ ۱۴۸۶ ۲۳٪ ۱۹۷۹ ۳۰٪ ۴۱۹۵ ۱۰۹۰ ۲۶٪ ۱۳۲۵ ۳۲٪
Abiii13wp ۶۴۲۱ ۱۹۵۵ ۳۰٪ ۴۰۴۷ ۶۳٪ ۴۹۲۰ ۱۷۲۳ ۳۵٪ ۳۲۵۱ ۶۶٪
Artacoana ۶۳۹۸ ۱۶۹ ۳٪ ۱۰۱۳ ۱۶٪ ۵۵۶۰ ۱۳۷ ۲٪ ۸۱۲ ۱۵٪
یوشیچی تویوهارا ۶۳۹۸ ۴۲۰۳ ۶۶٪ ۲۴۲۷ ۳۸٪ ۴۶۹۵ ۳۲۱۴ ۶۸٪ ۱۴۵۱ ۳۱٪
AnuJuno ۶۳۸۵ ۵۱۸ ۸٪ ۵۲۵۸ ۸۲٪ ۴۶۱۸ ۳۱۴ ۷٪ ۴۱۵۹ ۹۰٪
مهدی مدیحی ۶۳۶۲ ۵۴۳ ۹٪ ۲۳۲۸ ۳۷٪ ۳۷۹۴ ۴۷۳ ۱۲٪ ۱۶۲۸ ۴۳٪
Peredhil ۶۳۲۰ ۱۵۷۱ ۲۵٪ ۵۴۰۷ ۸۶٪ ۳۴۰۵ ۱۴۶۷ ۴۳٪ ۲۸۰۰ ۸۲٪
دن کیشوت ۶۲۷۹ ۳۰۷ ۵٪ ۲۳۰۶ ۳۷٪ ۳۳۶۳ ۲۱۵ ۶٪ ۱۲۳۷ ۳۷٪
یاس ۶۲۷۸ ۳۹۰۳ ۶۲٪ ۴۹۰۴ ۷۸٪ ۲۹۲۲ ۲۱۴۸ ۷۴٪ ۲۵۵۳ ۸۷٪
Mohsen.1987 ۶۱۲۱ ۵۷۷ ۹٪ ۱۸۲۷ ۳۰٪ ۴۳۶۶ ۵۵۴ ۱۳٪ ۱۲۷۰ ۲۹٪
Optional ۶۰۸۵ ۱۹۶۵ ۳۲٪ ۲۸۷۳ ۴۷٪ ۴۸۰۴ ۱۷۲۲ ۳۶٪ ۲۲۹۰ ۴۸٪
Espiral ۶۰۴۹ ۸۸۹ ۱۵٪ ۱۸۱۶ ۳۰٪ ۴۴۱۴ ۷۹۲ ۱۸٪ ۱۴۲۷ ۳۲٪
Meysamwiki ۶۰۲۲ ۱۷۳ ۳٪ ۲۴۴۴ ۴۱٪ ۴۵۱۴ ۱۳۳ ۳٪ ۱۷۰۹ ۳۸٪
Sepehrnoush ۵۹۸۹ ۱۰۹۸ ۱۸٪ ۱۹۱۵ ۳۲٪ ۱۹۰۰ ۲۵۷ ۱۴٪ ۹۸۶ ۵۲٪
Montesquieu~fawiki ۵۹۶۴ ۲۳۵۶ ۴۰٪ ۲۱۹۷ ۳۷٪ ۲۴۲۰ ۱۱۳۷ ۴۷٪ ۱۲۲۱ ۵۰٪
Didbang ۵۹۲۱ ۲۳۷۲ ۴۰٪ ۳۹۸۵ ۶۷٪ ۵۵۵۷ ۲۳۱۷ ۴۲٪ ۳۷۳۱ ۶۷٪
BlueDevil ۵۸۶۹ ۳۸۸۶ ۶۶٪ ۳۲۵۹ ۵۶٪ ۳۶۵۱ ۲۶۰۳ ۷۱٪ ۲۱۲۲ ۵۸٪
قاسم منصور ۵۸۳۸ ۱۱۵ ۲٪ ۱۲۰۴ ۲۱٪ ۴۳۰۷ ۱۰۸ ۳٪ ۱۰۷۵ ۲۵٪
KachaleMouferferee ۵۷۶۷ ۱۵۸۶ ۲۸٪ ۲۳۶۵ ۴۱٪ ۴۰۷۷ ۱۳۳۵ ۳۳٪ ۱۷۹۵ ۴۴٪
Alefbe ۵۷۵۷ ۱۷۷۵ ۳۱٪ ۲۵۶۹ ۴۵٪ ۳۵۴۰ ۱۲۳۲ ۳۵٪ ۲۰۸۶ ۵۹٪
سپیدار1 ۵۷۴۲ ۲۱۶۲ ۳۸٪ ۳۶۰۸ ۶۳٪ ۵۵۸۳ ۲۱۳۹ ۳۸٪ ۳۴۷۷ ۶۲٪
Sahim ۵۶۹۵ ۷۰۵ ۱۲٪ ۱۶۷۹ ۲۹٪ ۲۸۵۶ ۵۰۹ ۱۸٪ ۹۶۳ ۳۴٪
Godisnowhere ۵۶۷۹ ۱۰۶۲ ۱۹٪ ۱۹۴۳ ۳۴٪ ۳۱۰۴ ۶۴۹ ۲۱٪ ۱۳۷۸ ۴۴٪
Coffeetalkh ۵۴۱۷ ۷۹۶ ۱۵٪ ۱۲۱۸ ۲۲٪ ۴۰۴۰ ۶۶۴ ۱۶٪ ۸۴۲ ۲۱٪
Movyn ۵۳۹۷ ۱۳۲۰ ۲۴٪ ۳۱۵۷ ۵۸٪ ۳۴۷۵ ۱۱۹۷ ۳۴٪ ۲۲۲۶ ۶۴٪
افغان پالیسی ۵۳۳۴ ۷۱ ۱٪ ۹۳۷ ۱۸٪ ۲۲۴۰ ۴۷ ۲٪ ۴۸۱ ۲۱٪
Sdfhkjdbhoppiozcxzcxvvdvbdfk ۵۲۹۰ ۱۸۶ ۴٪ ۱۴۴۶ ۲۷٪ ۲۹۳۸ ۹۳ ۳٪ ۷۰۳ ۲۴٪
TruthPraiser ۵۲۶۶ ۲۰۹۹ ۴۰٪ ۲۸۰۷ ۵۳٪ ۳۵۹۵ ۱۶۷۲ ۴۷٪ ۱۷۸۵ ۵۰٪
Paraw ۵۲۶۳ ۱۲۸ ۲٪ ۱۱۹۲ ۲۳٪ ۳۹۶۸ ۷۵ ۲٪ ۶۸۴ ۱۷٪
Kowsari ۵۲۵۴ ۲۹۷ ۶٪ ۲۸۴۶ ۵۴٪ ۴۴۲۰ ۲۵۴ ۶٪ ۲۳۳۴ ۵۳٪
Benyamin-ln ۵۲۵۳ ۷۹۵ ۱۵٪ ۲۰۰۳ ۳۸٪ ۳۳۴۹ ۵۴۴ ۱۶٪ ۱۲۱۹ ۳۶٪
Mehdiabbasi ۵۲۳۵ ۳۱۶۷ ۶۰٪ ۱۹۸۴ ۳۸٪ ۳۲۱۸ ۲۲۸۲ ۷۱٪ ۱۳۳۹ ۴۲٪
Mahdi Mousavi ۵۲۳۰ ۱۳۷۳ ۲۶٪ ۳۴۱۳ ۶۵٪ ۳۳۶۸ ۱۳۳۵ ۴۰٪ ۲۰۲۵ ۶۰٪
Exclude7 ۵۲۲۳ ۲ ۰٪ ۳۷۷۷ ۷۲٪ ۵۱۲۶ ۱ ۰٪ ۳۷۶۶ ۷۳٪
Soroush ۵۲۱۵ ۱۴۲۵ ۲۷٪ ۳۱۴۲ ۶۰٪ ۲۰۹۹ ۸۵۱ ۴۱٪ ۱۴۰۹ ۶۷٪
Signal89 ۵۱۹۴ ۱۰۴۶ ۲۰٪ ۴۶۹۸ ۹۰٪ ۳۳۹۲ ۹۳۹ ۲۸٪ ۳۰۴۶ ۹۰٪
Yoosef Pooranvary ۵۱۸۱ ۵۷۶ ۱۱٪ ۱۷۱۲ ۳۳٪ ۴۱۳۶ ۴۹۹ ۱۲٪ ۱۳۳۳ ۳۲٪
Saeedparva ۵۱۱۶ ۶۲ ۱٪ ۷۲۰ ۱۴٪ ۳۸۴۲ ۴۰ ۱٪ ۳۰۷ ۸٪
Pastorals2007 ۵۰۹۶ ۱۶۲۹ ۳۲٪ ۲۷۲۴ ۵۳٪ ۲۹۲۱ ۱۲۲۷ ۴۲٪ ۱۷۴۸ ۶۰٪
Dreamfall ۵۰۸۷ ۱۲۶۳ ۲۵٪ ۲۹۷۵ ۵۸٪ ۱۸۸۹ ۶۳۰ ۳۳٪ ۱۲۶۹ ۶۷٪
Carl ۵۰۷۵ ۴۷۶۷ ۹۴٪ ۱۷۵۸ ۳۵٪ ۳۰۷۸ ۲۹۳۴ ۹۵٪ ۹۰۶ ۲۹٪
Leyth ۵۰۶۹ ۲۴۹۵ ۴۹٪ ۲۱۰۱ ۴۱٪ ۳۰۸۳ ۱۷۰۵ ۵۵٪ ۱۳۳۶ ۴۳٪
Maahmaah ۵۰۲۲ ۰ ۰٪ ۲۴۲ ۵٪ ۴۱۳۰ ۰ ۰٪ ۱۷۳ ۴٪
Navid.k ۴۹۹۵ ۷۷۲ ۱۵٪ ۲۱۸۱ ۴۴٪ ۲۳۵۷ ۴۶۹ ۲۰٪ ۱۴۳۳ ۶۱٪
Darwin machine ۴۹۵۶ ۱۰۵ ۲٪ ۴۱۰۵ ۸۳٪ ۳۳۰۶ ۸۲ ۲٪ ۲۹۶۳ ۹۰٪
Kazemita1 ۴۹۴۰ ۴۳۶ ۹٪ ۱۱۷۱ ۲۴٪ ۲۴۴۸ ۳۱۱ ۱۳٪ ۷۶۱ ۳۱٪
Behabadi ۴۹۱۹ ۰ ۰٪ ۴۴۹ ۹٪ ۳۲۶۵ ۰ ۰٪ ۲۷۶ ۸٪
Keivan.f ۴۹۱۲ ۲۲۵ ۵٪ ۶۳۸ ۱۳٪ ۴۰۱۶ ۱۶۰ ۴٪ ۳۳۶ ۸٪
Sasan Geranmehr ۴۸۸۹ ۳۷۸ ۸٪ ۹۴۴ ۱۹٪ ۳۰۸۸ ۲۸۱ ۹٪ ۵۳۷ ۱۷٪
SalmanParsi ۴۸۸۳ ۳۰۴ ۶٪ ۱۳۳۱ ۲۷٪ ۳۳۴۶ ۲۱۲ ۶٪ ۹۰۳ ۲۷٪
QN ۴۸۷۶ ۹۰۰ ۱۸٪ ۱۴۰۹ ۲۹٪ ۲۰۲۰ ۳۹۹ ۲۰٪ ۵۲۶ ۲۶٪
Reborn User ۴۸۵۸ ۴۲۷ ۹٪ ۱۷۴۳ ۳۶٪ ۲۴۴۱ ۲۹۲ ۱۲٪ ۱۰۹۵ ۴۵٪
Hafez ۴۸۴۴ ۱۸۱۳ ۳۷٪ ۲۹۱۶ ۶۰٪ ۳۷۷۲ ۱۵۸۸ ۴۲٪ ۲۴۲۵ ۶۴٪
Mpj7 ۴۷۷۰ ۶۹ ۱٪ ۴۶۵۶ ۹۸٪ ۴۲۱۴ ۶۴ ۲٪ ۴۱۶۵ ۹۹٪
جیمبو دامبلی دیمبو ۴۷۶۴ ۳۲۸۷ ۶۹٪ ۸۱۵ ۱۷٪ ۳۰۲۸ ۲۱۰۷ ۷۰٪ ۵۴۰ ۱۸٪
Bidabadi ۴۶۸۵ ۱۴۶۵ ۳۱٪ ۱۲۹۷ ۲۸٪ ۳۳۶۲ ۱۱۳۹ ۳۴٪ ۱۱۵۳ ۳۴٪
Masood Matin ۴۶۷۳ ۲۶۵۵ ۵۷٪ ۳۸۷۴ ۸۳٪ ۳۷۰۸ ۲۲۸۹ ۶۲٪ ۳۲۳۳ ۸۷٪
Hermion ۴۶۲۵ ۷۵۵ ۱۶٪ ۲۲۶۱ ۴۹٪ ۳۶۳۸ ۶۴۳ ۱۸٪ ۱۹۰۴ ۵۲٪
محمدعلی بختیاری ۴۵۸۳ ۳۱۷۰ ۶۹٪ ۲۳۰۰ ۵۰٪ ۳۴۲۰ ۲۴۹۲ ۷۳٪ ۱۶۹۷ ۵۰٪
ویکی خور ۴۵۷۸ ۱۵۲ ۳٪ ۱۰۱۶ ۲۲٪ ۲۰۴۸ ۱۱۵ ۶٪ ۴۳۰ ۲۱٪
F4fluids ۴۵۶۴ ۸۶ ۲٪ ۵۴۴ ۱۲٪ ۴۲۱۶ ۶۱ ۱٪ ۴۴۶ ۱۱٪
Nathaniel83 ۴۵۴۸ ۲۱۱۴ ۴۶٪ ۱۱۹۱ ۲۶٪ ۲۱۶۹ ۹۹۱ ۴۶٪ ۸۲۸ ۳۸٪
همنشین بهار ۴۵۴۳ ۳۴ ۱٪ ۵۲۹ ۱۲٪ ۳۶۴۲ ۲۶ ۱٪ ۴۰۴ ۱۱٪
ترانه جوانبخت ۴۵۲۱ ۲۹ ۱٪ ۸۶۶ ۱۹٪ ۲۲۵۵ ۱۸ ۱٪ ۶۳۵ ۲۸٪
ICEAGE ۴۴۹۲ ۱۸۸۶ ۴۲٪ ۲۰۸۶ ۴۶٪ ۳۱۷۰ ۱۵۱۱ ۴۸٪ ۱۵۳۱ ۴۸٪
پاناروما ۴۴۷۱ ۶۵۹ ۱۵٪ ۳۵۷۶ ۸۰٪ ۳۳۹۹ ۶۱۰ ۱۸٪ ۳۲۱۵ ۹۵٪
Wikitranser ۴۴۶۵ ۱۲ ۰٪ ۵۲۶ ۱۲٪ ۴۰۴۸ ۱۰ ۰٪ ۳۴۰ ۸٪
Kave ۴۴۴۷ ۱۳۹۲ ۳۱٪ ۳۶۱۹ ۸۱٪ ۳۴۸۲ ۱۳۳۴ ۳۸٪ ۲۸۴۸ ۸۲٪
Hoseyn 1 ۴۴۱۵ ۶۱۷ ۱۴٪ ۲۱۱۲ ۴۸٪ ۱۴۸۲ ۳۱۶ ۲۱٪ ۷۲۹ ۴۹٪
Armin Rhine ۴۴۱۱ ۱۵۹۰ ۳۶٪ ۳۹۵۳ ۹۰٪ ۲۸۶۵ ۱۲۲۷ ۴۳٪ ۲۵۱۶ ۸۸٪
Metagalaxy ۴۳۸۵ ۲۳۶۱ ۵۴٪ ۳۷۹۲ ۸۶٪ ۳۱۰۶ ۱۹۵۷ ۶۳٪ ۲۸۰۱ ۹۰٪
Aghajanpour ۴۳۸۲ ۱۹۹ ۵٪ ۱۳۷۰ ۳۱٪ ۲۲۶۷ ۱۷۰ ۷٪ ۹۷۵ ۴۳٪
Aleem ۴۳۶۷ ۸۷۳ ۲۰٪ ۲۵۶۵ ۵۹٪ ۳۲۸۹ ۸۳۹ ۲۶٪ ۲۱۵۶ ۶۶٪
Simsala111 ۴۳۵۲ ۳۷۱ ۹٪ ۹۹۷ ۲۳٪ ۳۶۱۰ ۳۲۲ ۹٪ ۷۴۱ ۲۱٪
Amiraram ۴۳۴۸ ۳۸۲ ۹٪ ۲۴۲۳ ۵۶٪ ۲۷۰۷ ۳۱۶ ۱۲٪ ۱۵۱۷ ۵۶٪
Blue.Earth ۴۳۴۲ ۶۳۱ ۱۵٪ ۱۰۴۲ ۲۴٪ ۲۱۷۸ ۳۷۰ ۱۷٪ ۴۹۰ ۲۲٪
Mohamadhosein.a ۴۳۲۸ ۱۰۴ ۲٪ ۵۱۱ ۱۲٪ ۳۷۱۷ ۸۶ ۲٪ ۴۰۵ ۱۱٪
Ehsan aslani ۴۲۹۴ ۷۸۵ ۱۸٪ ۱۴۵۲ ۳۴٪ ۳۹۷۲ ۷۲۴ ۱۸٪ ۱۳۶۵ ۳۴٪
Komeil 4life ۴۲۷۶ ۱۱۰۰ ۲۶٪ ۱۸۲۴ ۴۳٪ ۲۲۷۲ ۸۵۱ ۳۷٪ ۱۱۹۷ ۵۳٪
Nightdevil ۴۲۴۱ ۱۶۵۶ ۳۹٪ ۲۲۵۶ ۵۳٪ ۳۳۷۲ ۱۳۹۷ ۴۱٪ ۱۹۳۷ ۵۷٪
Hussein Ghofrani ۴۲۲۹ ۱۲۰۰ ۲۸٪ ۱۶۵۱ ۳۹٪ ۳۴۸۴ ۱۱۶۴ ۳۳٪ ۱۴۹۹ ۴۳٪
Mohsens ۴۱۸۶ ۲۱۸۵ ۵۲٪ ۲۰۹۸ ۵۰٪ ۲۹۱۴ ۱۷۶۳ ۶۱٪ ۱۶۳۵ ۵۶٪
Eh kia ۴۱۳۹ ۱۸۲۵ ۴۴٪ ۱۷۴۸ ۴۲٪ ۲۵۷۵ ۱۲۶۱ ۴۹٪ ۱۰۱۱ ۳۹٪
کایروس ۴۱۲۷ ۸۸ ۲٪ ۱۱۹۷ ۲۹٪ ۳۶۲۵ ۷۶ ۲٪ ۹۲۴ ۲۵٪
Adler+ ۴۰۷۰ ۶۲۶ ۱۵٪ ۶۳۵ ۱۶٪ ۳۳۹۱ ۵۲۵ ۱۵٪ ۴۵۱ ۱۳٪
Navid rabiee ۴۰۶۲ ۵۰ ۱٪ ۹۶۳ ۲۴٪ ۱۵۹۶ ۳۷ ۲٪ ۳۴۱ ۲۱٪
Siavash ۴۰۶۱ ۱۸۳۵ ۴۵٪ ۲۴۷۹ ۶۱٪ ۲۷۱۹ ۱۳۵۱ ۵۰٪ ۱۶۹۸ ۶۲٪
Jacopo188 ۴۰۵۴ ۳۶۵۳ ۹۰٪ ۷۲۲ ۱۸٪ ۲۸۳۱ ۲۶۱۰ ۹۲٪ ۵۱۷ ۱۸٪
Fdmfi ۴۰۱۵ ۴۴۴ ۱۱٪ ۳۱۰۵ ۷۷٪ ۲۷۸۴ ۴۰۷ ۱۵٪ ۲۲۹۲ ۸۲٪
Rab.mj79 ۳۹۹۳ ۱۰۴۷ ۲۶٪ ۱۹۹۹ ۵۰٪ ۲۳۵۵ ۱۰۳۱ ۴۴٪ ۱۱۵۲ ۴۹٪
Ladybloomextract ۳۹۷۴ ۶۹ ۲٪ ۷۰۴ ۱۸٪ ۳۳۱۶ ۵۲ ۲٪ ۴۵۵ ۱۴٪
AlmaBeta ۳۹۳۲ ۳۰۶۳ ۷۸٪ ۵۲۲ ۱۳٪ ۲۹۰۸ ۲۵۲۵ ۸۷٪ ۳۵۵ ۱۲٪
Editor-1 ۳۹۲۹ ۸۸۰ ۲۲٪ ۲۶۷۶ ۶۸٪ ۲۱۶۸ ۵۶۴ ۲۶٪ ۱۵۱۹ ۷۰٪
تفکر ۳۹۲۴ ۲۱۶۴ ۵۵٪ ۳۱۸۴ ۸۱٪ ۳۴۳۲ ۲۱۳۱ ۶۲٪ ۲۹۸۷ ۸۷٪
Kaveh ۳۹۲۲ ۱۰۵۵ ۲۷٪ ۲۳۶۷ ۶۰٪ ۱۶۰۲ ۵۷۲ ۳۶٪ ۱۳۱۸ ۸۲٪
Xerxessenior ۳۹۲۰ ۲۷ ۱٪ ۷۹۱ ۲۰٪ ۲۶۵۱ ۱۸ ۱٪ ۳۹۹ ۱۵٪
Choqa zanbil ۳۸۸۸ ۲۴۵ ۶٪ ۵۸۳ ۱۵٪ ۲۸۵۵ ۱۷۰ ۶٪ ۳۷۵ ۱۳٪
Iranianson ۳۸۸۲ ۱۹۸ ۵٪ ۱۰۳۷ ۲۷٪ ۳۵۳۸ ۱۵۳ ۴٪ ۸۷۴ ۲۵٪
Lapskingwiki ۳۸۶۸ ۲۸۰۱ ۷۲٪ ۴۸۵ ۱۳٪ ۳۵۱۵ ۲۵۵۵ ۷۳٪ ۴۰۲ ۱۱٪
Shervin27 ۳۸۵۱ ۸۶۰ ۲۲٪ ۱۷۳۸ ۴۵٪ ۳۱۷۹ ۷۲۵ ۲۳٪ ۱۴۴۴ ۴۵٪
DTK01 ۳۸۳۳ ۱۰۳۷ ۲۷٪ ۳۷۰۱ ۹۷٪ ۳۱۳۲ ۷۵۱ ۲۴٪ ۳۰۴۷ ۹۷٪
یوشیمیتسو ۳۸۳۰ ۵۷۳ ۱۵٪ ۱۷۴۴ ۴۶٪ ۲۰۲۵ ۴۷۲ ۲۳٪ ۹۹۸ ۴۹٪
Sandman ۳۸۰۱ ۳۳۳ ۹٪ ۲۰۰۸ ۵۳٪ ۳۰۰۰ ۳۰۲ ۱۰٪ ۱۵۳۰ ۵۱٪
فرهنگ2016 ۳۷۹۹ ۶۹۸ ۱۸٪ ۱۵۵۰ ۴۱٪ ۳۲۳۷ ۶۶۷ ۲۱٪ ۱۱۳۰ ۳۵٪
تسلیم ۳۷۹۳ ۶۷۱ ۱۸٪ ۱۱۱۵ ۲۹٪ ۲۵۴۷ ۵۴۱ ۲۱٪ ۸۵۹ ۳۴٪
Bbadree ۳۷۸۳ ۴۰۱ ۱۱٪ ۱۱۳۲ ۳۰٪ ۲۵۹۴ ۳۰۰ ۱۲٪ ۷۷۴ ۳۰٪
IranianNationalist ۳۷۶۱ ۱۵۲۵ ۴۱٪ ۲۹۰۵ ۷۷٪ ۲۱۱۲ ۱۱۱۸ ۵۳٪ ۱۸۹۵ ۹۰٪
تیراژه ۳۷۵۴ ۸۱ ۲٪ ۱۳۹۰ ۳۷٪ ۲۴۶۸ ۶۵ ۳٪ ۸۱۲ ۳۳٪
Diyarenoon ۳۷۵۰ ۳۱۹۱ ۸۵٪ ۱۷۱۵ ۴۶٪ ۳۰۵۹ ۲۶۶۲ ۸۷٪ ۱۴۸۶ ۴۹٪
Kaaveh Ahangar ۳۷۳۰ ۳۱۴ ۸٪ ۳۶۱ ۱۰٪ ۲۸۶۵ ۲۴۹ ۹٪ ۲۲۰ ۸٪
مصطفی 8 ۳۷۲۹ ۲۹۵۱ ۷۹٪ ۵۴۱ ۱۵٪ ۳۱۲۲ ۲۴۶۱ ۷۹٪ ۳۹۷ ۱۳٪
Qoqnous ۳۶۸۱ ۱۹۲۸ ۵۲٪ ۱۳۳۸ ۳۶٪ ۲۵۰۷ ۱۳۱۵ ۵۲٪ ۹۹۳ ۴۰٪
Mitra.sh1368 ۳۶۷۰ ۳۴۹ ۱۰٪ ۱۶۸۴ ۴۶٪ ۳۴۷۸ ۳۴۱ ۱۰٪ ۱۶۲۷ ۴۷٪
Arash redcat ۳۶۳۳ ۹۶ ۳٪ ۴۶۱ ۱۳٪ ۲۷۷۶ ۷۵ ۳٪ ۳۵۱ ۱۳٪
Mmxx ۳۶۲۶ ۲۸۳ ۸٪ ۱۲۷۹ ۳۵٪ ۳۹۹ ۱۰۳ ۲۶٪ ۱۶۷ ۴۲٪
E THP ۳۶۲۲ ۱۴۱۵ ۳۹٪ ۸۹۲ ۲۵٪ ۱۷۰۷ ۸۲۱ ۴۸٪ ۵۹۳ ۳۵٪
E235 ۳۶۱۱ ۷۱۰ ۲۰٪ ۱۴۹۸ ۴۱٪ ۲۶۵۲ ۶۴۳ ۲۴٪ ۹۵۴ ۳۶٪
Arsham1380 ۳۵۶۰ ۳۷ ۱٪ ۲۸۲ ۸٪ ۳۳۵۹ ۲۲ ۱٪ ۲۰۲ ۶٪
Arashk rp2 ۳۵۲۵ ۵۵ ۲٪ ۸۱۲ ۲۳٪ ۲۵۱۴ ۴۷ ۲٪ ۴۵۷ ۱۸٪
Maziarparizade ۳۵۱۷ ۹۹۰ ۲۸٪ ۱۱۲۳ ۳۲٪ ۲۴۸۰ ۸۳۲ ۳۴٪ ۸۷۰ ۳۵٪
S.abbasi ۳۴۹۶ ۲۸۸ ۸٪ ۱۳۵۳ ۳۹٪ ۲۸۲۴ ۲۶۰ ۹٪ ۱۰۶۹ ۳۸٪
Rooh23 ۳۴۷۸ ۹۴۰ ۲۷٪ ۱۶۴۰ ۴۷٪ ۱۲۵۵ ۶۰۶ ۴۸٪ ۷۴۲ ۵۹٪
Majidshekari ۳۴۷۲ ۶۰ ۲٪ ۲۳۵ ۷٪ ۲۸۱۲ ۵۹ ۲٪ ۱۰۳ ۴٪
Raayen ۳۴۵۷ ۳۵۵ ۱۰٪ ۲۶۹۵ ۷۸٪ ۲۳۹۲ ۲۶۳ ۱۱٪ ۱۹۶۲ ۸۲٪
The Ocean ۳۴۵۶ ۷۱۴ ۲۱٪ ۱۳۶۷ ۴۰٪ ۲۷۱۷ ۵۶۶ ۲۱٪ ۱۰۴۵ ۳۸٪
Hashtablakoo2000 ۳۴۱۲ ۱۱۵ ۳٪ ۹۵۸ ۲۸٪ ۲۴۰۳ ۷۹ ۳٪ ۷۵۴ ۳۱٪
Omid hendupur ۳۴۱۱ ۲۵۳۱ ۷۴٪ ۱۴۲۲ ۴۲٪ ۲۳۸۴ ۱۹۷۰ ۸۳٪ ۱۰۳۰ ۴۳٪
Americophile ۳۳۷۹ ۱۲۶۹ ۳۸٪ ۲۴۸۱ ۷۳٪ ۱۴۲۱ ۶۹۹ ۴۹٪ ۱۱۵۲ ۸۱٪
کارگردانان سینما و تلویزیون ایران ۳۳۷۹ ۳۸ ۱٪ ۱۸۵۹ ۵۵٪ ۳۱۸۷ ۲۹ ۱٪ ۱۷۶۸ ۵۵٪
Masoud 75 ۳۳۴۵ ۸۸۵ ۲۶٪ ۲۱۱۸ ۶۳٪ ۳۰۰۱ ۸۶۲ ۲۹٪ ۱۹۸۱ ۶۶٪
M7S6M ۳۳۴۵ ۳۲۳ ۱۰٪ ۱۲۶۱ ۳۸٪ ۱۵۵۳ ۲۴۲ ۱۶٪ ۵۴۹ ۳۵٪
قاصدک بهار ۳۳۲۳ ۳۱۵۲ ۹۵٪ ۳۲۰۹ ۹۷٪ ۳۲۵۲ ۳۰۹۸ ۹۵٪ ۳۱۸۰ ۹۸٪
یکی از یاران خدا ۳۲۹۴ ۸۳ ۳٪ ۶۵۶ ۲۰٪ ۳۰۳۰ ۶۶ ۲٪ ۵۸۱ ۱۹٪
Sina12 ۳۲۷۸ ۵۷ ۲٪ ۴۲۰ ۱۳٪ ۳۱۰۱ ۴۱ ۱٪ ۳۶۹ ۱۲٪
Ahmadahmadf ۳۲۷۲ ۷۸۹ ۲۴٪ ۸۰۲ ۲۵٪ ۱۹۳۵ ۴۲۲ ۲۲٪ ۲۷۳ ۱۴٪
Radmanesh~fawiki ۳۲۶۹ ۲۵۱۵ ۷۷٪ ۲۱۸۲ ۶۷٪ ۲۱۸۴ ۱۶۸۹ ۷۷٪ ۱۹۴۰ ۸۹٪
Γεωργός ۳۲۶۴ ۲۷۵۶ ۸۴٪ ۱۱۳۹ ۳۵٪ ۲۵۹۰ ۲۳۰۱ ۸۹٪ ۸۰۱ ۳۱٪
Bersam ۳۲۶۳ ۱۲۱۶ ۳۷٪ ۱۵۶۱ ۴۸٪ ۲۰۵۸ ۹۹۹ ۴۹٪ ۱۱۵۳ ۵۶٪
Gnat ۳۲۳۰ ۳۵۴ ۱۱٪ ۳۸۸ ۱۲٪ ۲۷۴۹ ۳۲۹ ۱۲٪ ۲۷۰ ۱۰٪
Alamir ۳۲۱۸ ۲۶ ۱٪ ۲۹۷ ۹٪ ۲۸۸۲ ۲۲ ۱٪ ۱۷۵ ۶٪
Companionship ۳۲۱۴ ۴۲۲ ۱۳٪ ۱۲۱۲ ۳۸٪ ۱۹۹۰ ۳۴۳ ۱۷٪ ۸۹۰ ۴۵٪
Shams bahari ۳۲۱۰ ۱۳۰۷ ۴۱٪ ۲۹۶۷ ۹۲٪ ۲۳۸۳ ۱۰۵۹ ۴۴٪ ۲۲۴۶ ۹۴٪
A.R.Rostamzade ۳۱۹۴ ۲۸۰ ۹٪ ۱۲۳۲ ۳۹٪ ۱۵۵۵ ۲۶۱ ۱۷٪ ۷۴۸ ۴۸٪
Persia2099 ۳۱۸۰ ۴۴ ۱٪ ۷۶۷ ۲۴٪ ۲۴۱۸ ۲۸ ۱٪ ۶۵۹ ۲۷٪
Soheyla ۳۱۷۶ ۲۴ ۱٪ ۴۸۲ ۱۵٪ ۲۲۸۵ ۱۳ ۱٪ ۳۶۰ ۱۶٪
Mehregaan ۳۱۶۴ ۱۴۶۸ ۴۶٪ ۱۱۸۶ ۳۷٪ ۲۴۷۷ ۱۳۷۱ ۵۵٪ ۸۱۵ ۳۳٪
Bellavista1957 ۳۱۵۲ ۱۳ ۰٪ ۲۷۲ ۹٪ ۲۷۴۹ ۱۰ ۰٪ ۲۲۱ ۸٪
Baqeri ۳۱۵۱ ۴۳۰ ۱۴٪ ۱۷۹۷ ۵۷٪ ۱۶۷۱ ۲۴۲ ۱۴٪ ۱۰۳۱ ۶۲٪
فخرالدین بلاگ ۳۱۱۳ ۱۷۵۲ ۵۶٪ ۲۷۴۳ ۸۸٪ ۲۲۲۲ ۱۴۶۵ ۶۶٪ ۲۰۹۲ ۹۴٪
Mohsen ghasemee ۳۰۸۴ ۱۳۴۷ ۴۴٪ ۷۰۱ ۲۳٪ ۱۸۷۷ ۹۲۹ ۴۹٪ ۳۳۳ ۱۸٪
Mahanrahi ۳۰۶۲ ۹۵۷ ۳۱٪ ۱۳۹۵ ۴۶٪ ۲۱۷۱ ۸۳۳ ۳۸٪ ۱۰۷۵ ۵۰٪
Damaavand ۳۰۵۹ ۱۸۹۴ ۶۲٪ ۲۴۷۶ ۸۱٪ ۲۷۶۲ ۱۸۱۸ ۶۶٪ ۲۳۱۲ ۸۴٪
ویژه ۳۰۵۰ ۴۵۷ ۱۵٪ ۱۶۱۸ ۵۳٪ ۲۱۵۰ ۴۰۶ ۱۹٪ ۱۱۶۲ ۵۴٪
Mnasiri7 ۳۰۲۴ ۱۳۰۷ ۴۳٪ ۱۳۱۰ ۴۳٪ ۲۶۹۷ ۱۲۵۴ ۴۶٪ ۱۱۲۶ ۴۲٪
SPhotographer ۳۰۰۴ ۱۳۶ ۵٪ ۱۲۳۱ ۴۱٪ ۱۵۴۰ ۸۶ ۶٪ ۷۳۲ ۴۸٪
میم میم صاد ۲۹۸۳ ۲۰۱۰ ۶۷٪ ۲۹۴۷ ۹۹٪ ۲۳۵۷ ۱۶۷۳ ۷۱٪ ۲۳۲۴ ۹۹٪
Sefid par ۲۹۸۰ ۶۶۴ ۲۲٪ ۱۰۷۰ ۳۶٪ ۱۴۸۰ ۵۰۶ ۳۴٪ ۴۱۷ ۲۸٪
Superaryan85 ۲۹۷۸ ۱۸۹۶ ۶۴٪ ۱۷۵ ۶٪ ۲۱۷۴ ۱۵۶۲ ۷۲٪ ۶۶ ۳٪
اشکان.ح ۲۹۷۳ ۱۷۹۵ ۶۰٪ ۱۴۲۶ ۴۸٪ ۲۲۴۲ ۱۴۵۰ ۶۵٪ ۱۱۱۸ ۵۰٪
برسام ۲۹۶۲ ۲۴۸ ۸٪ ۷۴۷ ۲۵٪ ۲۱۳۷ ۱۶۳ ۸٪ ۵۵۷ ۲۶٪
حامد میرزاحسینی ۲۹۲۳ ۴۰۱ ۱۴٪ ۸۷۵ ۳۰٪ ۲۳۴۰ ۳۳۱ ۱۴٪ ۶۴۵ ۲۸٪
Ms96 ۲۸۹۵ ۹۲۱ ۳۲٪ ۱۷۹۱ ۶۲٪ ۱۲۲۶ ۶۲۱ ۵۱٪ ۸۸۱ ۷۲٪
DejaVu ۲۸۹۲ ۶۲۰ ۲۱٪ ۲۷۱۰ ۹۴٪ ۱۹۲۲ ۴۷۹ ۲۵٪ ۱۸۶۳ ۹۷٪
Arani1392 ۲۸۷۵ ۵۵۳ ۱۹٪ ۲۱۹۱ ۷۶٪ ۲۲۲۸ ۴۹۶ ۲۲٪ ۱۸۵۳ ۸۳٪
AliFatehi ۲۸۴۳ ۴۶ ۲٪ ۳۱۶ ۱۱٪ ۲۵۸۰ ۲۵ ۱٪ ۱۹۷ ۸٪
Poorya0014 ۲۸۳۲ ۲۶۸ ۹٪ ۵۶۹ ۲۰٪ ۲۰۲۲ ۲۴۱ ۱۲٪ ۳۵۴ ۱۸٪
Dernhelm ۲۸۱۷ ۱۹۹۳ ۷۱٪ ۱۵۶۸ ۵۶٪ ۱۶۶۱ ۱۰۷۱ ۶۴٪ ۹۸۸ ۵۹٪
آرمین ۲۸۱۵ ۲۰۵۹ ۷۳٪ ۱۵۷۰ ۵۶٪ ۲۰۶۸ ۱۵۸۱ ۷۶٪ ۱۱۴۶ ۵۵٪
SiarFisher ۲۷۹۸ ۸۳۷ ۳۰٪ ۱۲۸۱ ۴۶٪ ۲۰۹۷ ۶۶۷ ۳۲٪ ۹۳۴ ۴۵٪
Mfaiiazi ۲۷۸۷ ۱۹۴ ۷٪ ۱۰۲۶ ۳۷٪ ۱۷۰۳ ۱۸۶ ۱۱٪ ۶۶۸ ۳۹٪
Vviki ۲۷۷۹ ۱۲۲ ۴٪ ۷۹۸ ۲۹٪ ۲۰۶۳ ۱۱۲ ۵٪ ۵۰۲ ۲۴٪
Peymanpi ۲۷۱۷ ۱۳۶۰ ۵۰٪ ۶۴۵ ۲۴٪ ۱۷۸۷ ۱۰۵۴ ۵۹٪ ۵۳۳ ۳۰٪
Oqtay ۲۷۰۵ ۹۵۲ ۳۵٪ ۴۳۱ ۱۶٪ ۱۸۲۵ ۷۴۴ ۴۱٪ ۲۰۱ ۱۱٪
Javid44 ۲۷۰۱ ۷۵۴ ۲۸٪ ۱۴۶۶ ۵۴٪ ۱۵۷۷ ۵۰۸ ۳۲٪ ۹۶۷ ۶۱٪
Wiki66 ۲۶۹۸ ۱۵۶ ۶٪ ۵۵۸ ۲۱٪ ۲۲۵۳ ۱۴۹ ۷٪ ۴۸۹ ۲۲٪
درپیت ۲۶۹۱ ۲۵۴۹ ۹۵٪ ۶۴۶ ۲۴٪ ۲۵۴۴ ۲۴۳۸ ۹۶٪ ۵۸۶ ۲۳٪
Seiavoshy ۲۶۴۵ ۷۱۳ ۲۷٪ ۱۰۰۴ ۳۸٪ ۲۳۵۳ ۶۱۷ ۲۶٪ ۸۵۹ ۳۷٪
Sadegh50ir ۲۵۹۸ ۵۹ ۲٪ ۵۶۴ ۲۲٪ ۱۲۳۰ ۴۰ ۳٪ ۳۱۸ ۲۶٪
Ali Esfandiari ۲۵۹۵ ۴۰۳ ۱۶٪ ۱۴۸۷ ۵۷٪ ۱۹۱۵ ۳۵۷ ۱۹٪ ۱۱۶۵ ۶۱٪
Mehrdad elli ۲۵۸۹ ۱۰۰۹ ۳۹٪ ۷۶۶ ۳۰٪ ۲۲۰۹ ۸۳۲ ۳۸٪ ۶۴۲ ۲۹٪
Ram!n ۲۵۸۱ ۱۵۰ ۶٪ ۷۱۵ ۲۸٪ ۹۶۶ ۹۸ ۱۰٪ ۴۳۶ ۴۵٪
آسا ۲۵۷۹ ۱۶۵۴ ۶۴٪ ۵۰۷ ۲۰٪ ۲۱۰۳ ۱۴۸۵ ۷۱٪ ۳۵۷ ۱۷٪
Invalid username 309~fawiki ۲۵۳۰ ۱۷۶۰ ۷۰٪ ۴۳۷ ۱۷٪ ۱۴۴۷ ۱۱۸۹ ۸۲٪ ۳۱۲ ۲۲٪
Nimavojdani ۲۵۲۹ ۷۵۹ ۳۰٪ ۱۱۸۲ ۴۷٪ ۱۶۹۵ ۶۹۹ ۴۱٪ ۷۹۲ ۴۷٪
Mhdf ۲۵۲۱ ۸۷ ۳٪ ۸۰۰ ۳۲٪ ۱۵۷۵ ۷۶ ۵٪ ۴۹۱ ۳۱٪
Mohafezekaar ۲۵۲۱ ۱۸۴۴ ۷۳٪ ۲۲۷ ۹٪ ۲۳۸۴ ۱۸۱۳ ۷۶٪ ۱۵۱ ۶٪
Rezadecoder ۲۵۰۸ ۴۷ ۲٪ ۹۲۰ ۳۷٪ ۱۶۹۶ ۲۵ ۱٪ ۶۴۵ ۳۸٪
HnSr ۲۴۵۸ ۹۴۵ ۳۸٪ ۲۰۷۸ ۸۵٪ ۲۰۳۵ ۸۶۹ ۴۳٪ ۱۷۴۰ ۸۶٪
Njamali ۲۴۳۵ ۲۸ ۱٪ ۳۰۷ ۱۳٪ ۲۱۲۷ ۲۸ ۱٪ ۱۴۹ ۷٪
Mr.Robot-ER28-0652 ۲۴۳۳ ۱۰۲۴ ۴۲٪ ۶۷۱ ۲۸٪ ۲۲۲۲ ۹۸۶ ۴۴٪ ۶۳۸ ۲۹٪
تهراني ها ۲۴۳۲ ۱ ۰٪ ۶۴۸ ۲۷٪ ۲۱۴۳ ۱ ۰٪ ۶۱۹ ۲۹٪
Javadhidden ۲۳۹۲ ۳۷ ۲٪ ۳۷۳ ۱۶٪ ۱۷۶۳ ۳۳ ۲٪ ۲۷۹ ۱۶٪
Kamalinov ۲۳۷۵ ۱۰۴۸ ۴۴٪ ۱۹۳ ۸٪ ۱۹۳۷ ۹۱۳ ۴۷٪ ۱۳۹ ۷٪
Amir Eftekhari Milani ۲۳۷۴ ۳۵ ۱٪ ۲۵۰ ۱۱٪ ۲۲۹۶ ۲۷ ۱٪ ۲۲۲ ۱۰٪
Farbodebrahimi ۲۳۶۴ ۵۴۶ ۲۳٪ ۱۵۳۶ ۶۵٪ ۷۷۸ ۳۰۴ ۳۹٪ ۵۹۰ ۷۶٪
ArefKabi ۲۳۵۳ ۳۱۹ ۱۴٪ ۲۱۲۵ ۹۰٪ ۲۳۰۶ ۳۱۹ ۱۴٪ ۲۰۸۰ ۹۰٪
Sina mostafazadeh ۲۳۴۳ ۱۱۳ ۵٪ ۸۵ ۴٪ ۲۲۳۷ ۱۰۰ ۴٪ ۶۰ ۳٪
Jistili1 ۲۳۲۶ ۲۵۳ ۱۱٪ ۶۱۳ ۲۶٪ ۱۲۹۲ ۲۳۸ ۱۸٪ ۴۶۴ ۳۶٪
ساقی ۲۳۱۶ ۲۶ ۱٪ ۲۹۳ ۱۳٪ ۱۵۶۳ ۲۱ ۱٪ ۱۱۸ ۸٪
Mahla poori ۲۳۰۸ ۹۲ ۴٪ ۲۸۵ ۱۲٪ ۲۰۲۰ ۵۸ ۳٪ ۱۷۱ ۸٪
Pbahramian ۲۳۰۶ ۸۲ ۴٪ ۷۰۲ ۳۰٪ ۱۹۲۹ ۷۶ ۴٪ ۶۶۵ ۳۴٪
Lombanto ۲۳۰۳ ۲۶۴ ۱۱٪ ۸۲۴ ۳۶٪ ۱۹۹۹ ۲۴۶ ۱۲٪ ۷۲۴ ۳۶٪
Fjalili ۲۲۸۰ ۵۶۵ ۲۵٪ ۱۵۸۱ ۶۹٪ ۱۲۹۱ ۵۳۷ ۴۲٪ ۱۰۲۶ ۷۹٪
Ormazda ۲۲۵۵ ۲۲۳ ۱۰٪ ۱۲۱۸ ۵۴٪ ۱۹۴۵ ۲۰۴ ۱۰٪ ۱۰۷۸ ۵۵٪
Amg72827 ۲۲۵۴ ۱۹۱۱ ۸۵٪ ۵۰۳ ۲۲٪ ۲۰۶۰ ۱۷۸۲ ۸۷٪ ۴۲۱ ۲۰٪
Rotlink ۲۲۳۵ ۲۲۳۵ ۱۰۰٪ ۲۲۳۵ ۱۰۰٪ ۲۲۳۱ ۲۲۳۱ ۱۰۰٪ ۲۲۳۱ ۱۰۰٪
Katusha90 ۲۲۳۴ ۶ ۰٪ ۱۴۹ ۷٪ ۲۰۹۳ ۵ ۰٪ ۱۱۰ ۵٪
Obzord ۲۲۲۹ ۹۱۲ ۴۱٪ ۲۰۵۶ ۹۲٪ ۱۳۵۳ ۶۶۳ ۴۹٪ ۱۲۸۱ ۹۵٪
Henaselakesan ۲۲۲۵ ۸۴۳ ۳۸٪ ۱۰۱۶ ۴۶٪ ۱۱۲۰ ۶۴۱ ۵۷٪ ۷۴۱ ۶۶٪
Ahmad87 ۲۲۲۳ ۷۱۰ ۳۲٪ ۹۰۰ ۴۰٪ ۱۸۶۲ ۶۷۷ ۳۶٪ ۷۸۵ ۴۲٪
محسن مقدس زاده ۲۲۲۲ ۱۳۴ ۶٪ ۷۵۸ ۳۴٪ ۶۲۹ ۴۴ ۷٪ ۲۷۹ ۴۴٪
Mahdijiba ۲۲۱۵ ۶۸۳ ۳۱٪ ۷۶۸ ۳۵٪ ۱۶۷۰ ۵۹۰ ۳۵٪ ۵۹۸ ۳۶٪
Ismail.Sharifi ۲۲۱۱ ۹۴۳ ۴۳٪ ۲۱۹۷ ۹۹٪ ۱۵۶۸ ۶۵۳ ۴۲٪ ۱۵۶۳ ۱۰۰٪
فدایی جوان ۲۲۰۵ ۱۵۵۸ ۷۱٪ ۹۰۷ ۴۱٪ ۲۰۰۹ ۱۴۳۱ ۷۱٪ ۷۸۴ ۳۹٪
Amirrad ۲۱۹۴ ۹۴۵ ۴۳٪ ۱۴۶۹ ۶۷٪ ۱۵۰۹ ۵۷۴ ۳۸٪ ۸۹۴ ۵۹٪
YusuF ۲۱۸۵ ۱۵۹۲ ۷۳٪ ۹۹۴ ۴۵٪ ۱۷۱۸ ۱۳۳۳ ۷۸٪ ۷۱۲ ۴۱٪
Serpico ۲۱۸۲ ۳۸۴ ۱۸٪ ۷۳۰ ۳۳٪ ۱۳۸۶ ۳۴۲ ۲۵٪ ۴۵۷ ۳۳٪
Physicsch ۲۱۷۳ ۶۴۷ ۳۰٪ ۷۵۲ ۳۵٪ ۱۶۶۶ ۵۵۶ ۳۳٪ ۵۶۴ ۳۴٪
Barzkar ۲۱۵۳ ۵۴ ۳٪ ۱۳۲۸ ۶۲٪ ۱۸۶۰ ۵۲ ۳٪ ۱۲۴۱ ۶۷٪
KamalPF ۲۱۴۹ ۳۵۶ ۱۷٪ ۸۹۳ ۴۲٪ ۱۲۴۲ ۳۳۵ ۲۷٪ ۵۷۵ ۴۶٪
Mosaffa ۲۱۴۴ ۱۰۳۱ ۴۸٪ ۹۵۷ ۴۵٪ ۱۰۹۱ ۶۱۱ ۵۶٪ ۴۷۹ ۴۴٪
Mohammadrahmani2o0 ۲۱۴۰ ۴۰۳ ۱۹٪ ۱۱۴۶ ۵۴٪ ۱۷۸۳ ۳۶۲ ۲۰٪ ۹۳۳ ۵۲٪
Categorer ۲۱۳۷ ۳۸۴ ۱۸٪ ۱۰۰۷ ۴۷٪ ۱۳۱۲ ۳۰۸ ۲۳٪ ۵۵۸ ۴۳٪
Xyzrt ۲۱۲۰ ۱۲۶۹ ۶۰٪ ۱۴۲۸ ۶۷٪ ۱۹۰۷ ۱۱۹۰ ۶۲٪ ۱۳۱۰ ۶۹٪
Williamaliallahyari ۲۱۱۶ ۱۸ ۱٪ ۱۴۹ ۷٪ ۱۵۲۲ ۱۱ ۱٪ ۱۲۳ ۸٪
یزدانداد دیودادان ۲۱۰۴ ۲۳۴ ۱۱٪ ۹۱۹ ۴۴٪ ۱۱۹۸ ۱۸۴ ۱۵٪ ۵۷۸ ۴۸٪
Farshidr90 ۲۱۰۰ ۷ ۰٪ ۲۱۴ ۱۰٪ ۲۰۴۳ ۴ ۰٪ ۱۸۱ ۹٪
محمد67 ۲۰۹۴ ۳۹۲ ۱۹٪ ۸۸۳ ۴۲٪ ۱۲۲۷ ۲۸۱ ۲۳٪ ۵۹۰ ۴۸٪
Ziraksima ۲۰۷۸ ۳۰ ۱٪ ۴۵۵ ۲۲٪ ۱۶۲۵ ۷ ۰٪ ۲۰۶ ۱۳٪
MOHANDA ۲۰۷۳ ۵۶ ۳٪ ۱۰۲۰ ۴۹٪ ۱۸۰۴ ۳۹ ۲٪ ۸۴۸ ۴۷٪
God's spirit ۲۰۵۷ ۲۴۹ ۱۲٪ ۸۶۶ ۴۲٪ ۱۳۷۵ ۱۶۱ ۱۲٪ ۵۰۴ ۳۷٪
Alieseraj ۲۰۵۲ ۳۹۳ ۱۹٪ ۸۴۶ ۴۱٪ ۱۶۱۹ ۳۳۷ ۲۱٪ ۷۳۰ ۴۵٪
فاطمه جانگ ۲۰۴۲ ۰ ۰٪ ۳۰ ۱٪ ۲۰۴۱ ۰ ۰٪ ۳۰ ۱٪
Manimihan ۲۰۳۰ ۰ ۰٪ ۳۸ ۲٪ ۱۸۹۹ ۰ ۰٪ ۱۰ ۱٪
Diyako~fawiki ۲۰۰۷ ۹۴۴ ۴۷٪ ۶۰۹ ۳۰٪ ۱۵۶۷ ۷۸۱ ۵۰٪ ۵۶۹ ۳۶٪
Parpak ۲۰۰۵ ۲ ۰٪ ۱۵۷ ۸٪ ۱۸۹۵ ۲ ۰٪ ۹۵ ۵٪
ح-اكبري ۲۰۰۴ ۱۱۲۴ ۵۶٪ ۷۴۷ ۳۷٪ ۱۸۶۵ ۱۰۷۷ ۵۸٪ ۶۵۹ ۳۵٪
Ab2llah ۱۹۹۶ ۴۷۷ ۲۴٪ ۱۰۷۹ ۵۴٪ ۱۱۱۲ ۳۶۴ ۳۳٪ ۷۴۳ ۶۷٪
Persianknight ۱۹۹۰ ۲۰ ۱٪ ۲۳۷ ۱۲٪ ۱۲۲۰ ۱۵ ۱٪ ۱۱۷ ۱۰٪
Shoshtari123 ۱۹۸۵ ۳۲ ۲٪ ۵۰۲ ۲۵٪ ۱۶۵۹ ۲۸ ۲٪ ۴۵۳ ۲۷٪
آتروپات ۱۹۸۴ ۵۲۲ ۲۶٪ ۱۳۳۵ ۶۷٪ ۱۰۱۰ ۴۱۶ ۴۱٪ ۶۳۲ ۶۳٪
فرزند ایران اسلامی ۱۹۶۳ ۲۲۶ ۱۲٪ ۸۸۲ ۴۵٪ ۱۶۳۹ ۲۱۰ ۱۳٪ ۷۵۵ ۴۶٪
Ario Frouzanfar ۱۹۵۸ ۴ ۰٪ ۱۲۲۳ ۶۲٪ ۱۷۳۵ ۲ ۰٪ ۱۱۲۹ ۶۵٪
MohammaD ۱۹۴۲ ۱۷۱ ۹٪ ۷۳۴ ۳۸٪ ۶۵۵ ۹۵ ۱۵٪ ۲۳۵ ۳۶٪
Master2000 ۱۹۳۴ ۸۴ ۴٪ ۸۰۹ ۴۲٪ ۱۲۷۰ ۷۹ ۶٪ ۵۷۳ ۴۵٪
Cyrus abdi ۱۹۲۲ ۱۰ ۱٪ ۱۶۰ ۸٪ ۱۶۴۹ ۸ ۰٪ ۱۰۹ ۷٪
Ashena iran ۱۹۰۶ ۱۷ ۱٪ ۳۴۱ ۱۸٪ ۱۵۰۳ ۱۲ ۱٪ ۹۷ ۶٪
Lavasooni ۱۹۰۳ ۷۲۱ ۳۸٪ ۳۹۵ ۲۱٪ ۱۶۷۲ ۶۴۱ ۳۸٪ ۳۷۹ ۲۳٪
Khazaei ۱۸۸۷ ۳۱۰ ۱۶٪ ۲۹۲ ۱۵٪ ۱۶۶۲ ۲۹۶ ۱۸٪ ۲۳۳ ۱۴٪
Saha ۱۸۵۹ ۱۶۸۳ ۹۱٪ ۳۹۳ ۲۱٪ ۱۵۰۳ ۱۴۲۱ ۹۵٪ ۲۶۸ ۱۸٪
Behruz ۱۸۵۸ ۷۶۸ ۴۱٪ ۱۵۰۷ ۸۱٪ ۱۱۱۸ ۷۳۸ ۶۶٪ ۹۳۴ ۸۴٪
Mjbmr ۱۸۳۱ ۵۹۴ ۳۲٪ ۷۶۸ ۴۲٪ ۶۷۸ ۳۴۲ ۵۰٪ ۳۵۹ ۵۳٪
TheStrayDog ۱۷۲۵ ۹۸۴ ۵۷٪ ۳۵۱ ۲۰٪ ۵۳۶ ۳۳۴ ۶۲٪ ۱۷۶ ۳۳٪
Gomaashte ۱۷۱۸ ۱۵۱۷ ۸۸٪ ۱۷۱۲ ۱۰۰٪ ۱۳۰ ۱۲۶ ۹۷٪ ۱۳۰ ۱۰۰٪
Amin rkh ۱۶۰۶ ۴۱۰ ۲۶٪ ۸۰۲ ۵۰٪ ۱۱۸۰ ۳۶۶ ۳۱٪ ۶۷۹ ۵۸٪