باز کردن منو اصلی

واژه پاسکال در معانی زیر کاربرد دارد:

واژهویرایش

واژه پاسکال از ریشه لاتین paschalis به معنی «زاده شدن» گرفته شده است.