پایِش به معنی نظارت است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: