پترسون (نام خانوادگی)

نام خانوادگی (Paterson)

پترسون یک نام خانوادگی انگلیسی، اسکاتلندی و ایرلندی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: