پتهٔ گمرکی به معنای مجوز خروج کالا از گمرک است که صرفاً برای کالای مسافری و تا سقف معین ارزش کالا قابل استفاده است.

منابع

اسناد تخلیه و بارگیری در اماکن گمرکی، انتشارات انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، عبدالله احمدی، فروردین ۱۳۷۱