پرتو شیمی

پرتو شیمی زیرمجموعه شیمی هسته‌ای است که به بررسی اثرات شیمیایی تابش بر ماده می پردازد. این رشته با رادیوشیمی بسیار متفاوت است زیرا هیچگونه رادیواکتیویته در ماده ای که توسط تابش شیمیایی تغییر می یابد ، وجود ندارد. به عنوان مثال تبدیل آب به هیدروژن و پراکسید هیدروژن .

فعل و انفعالات تابش با مادهویرایش

با تابش پرتوهای یونیزه کننده در ماده ، انرژی آن از طریق برهم کنش با الکترونهای جذب کننده رسوب می شود. [۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. J. W. T. Spinks. R. J. Woods: An Introduction to Radiation Chemistry, Third Edition, John-Wiley and Sons, Inc., New York, Toronto 1990. شابک ‎۰−۴۷۱−۶۱۴۰۳−۳