پروفسور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پروفسور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: