باز کردن منو اصلی

پریود به معنی دوره یا چرخه در موارد زیر کاربرد دارد: