پریود

زنانه

پریود به معنی دوره یا چرخه در موارد زیر کاربرد دارد: