پند ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • پند: نصیحت، اندرز
  • پند (سرباز) روستایی در دهستان سرباز بخش مرکزی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان