پواز یا پویز (poise) واحد رایج برای گرانروی (ویسکوزیته) در دستگاه cgs است. در محاسبات، پواز را با مخفف P نشان می‌دهند. یک پواز معادل ۱dyn.s/cm۲ یا ۱g/cm.s واحد SI در گرانروی (یعنی پاسکال ثانیه) است یعنی ده بار بزرگتر از واحد پواز است.

معمولا از سانتی پواز (cP) استفاده می شود، زیرا گرانروی آب در دمای ۲۱ درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر برابر ۱ سانتی پواز برابر یک میلی پوازوی است.

تبدیل واحد ویرایش

 

یکای آنالوگ در SI پاسکال ثانیه (Pa·s) است:

 

پواز معمولاً با پیشوند «سانتی-» به کار می‌رود. هر سانتی پواز برابر با یک صدم پواز است.

kg/m.s (واحد SI)

Kg/m.s * 1000g/1Kg * 1m/100cm = 10 g/cm.s

بعضی از مقادیر مهم ویرایش

گرانروی آب در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر برابر 0.01 پواز (1 سانتی پواز) است. این مقدار برای اتیلن گلیکول ۱۵ سانتی‌پواز، عسل ۲۰۰۰ سانتی پواز و برای قیر ۱۰۱۰ *۲۳ سانتی پواز است.

منابع ویرایش

  • استریتر، وایلی، بدفورد. مکانیک سیالات. ترجمه مهندس ملک‌زاده و مهندس کاشانی حصار. چاپ بیست و دوم: انتشارات دانشگاه فردوسی
  • Wikipedia contributors, "Poise," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poise&oldid=605228098 (accessed February 1, 2015).