رودخانه‌شناسی

(تغییرمسیر از پوتامولوژی)

رودخانه‌شناسی یا پوتامولوژی مسائل مربوط به جریان آب در رودخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

موارد مورد بررسیویرایش

در مورد پوتامولوژی بیشتر به جنبه فیزیکی حرکتی رودخانه‌ها توجه می‌شود تا جنبه بیولوژیکی آن.

منابعویرایش

  • Show, E.Hydrology, Dover inc, New york, ۱۹۷۰