توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

زیرصفحاتویرایش

صفحه توصیف
پودمان:Portal/images/آ برای درگاه‌هایی که با حرف «آ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ا برای درگاه‌هایی که با حرف «ا» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ب برای درگاه‌هایی که با حرف «ب» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/پ برای درگاه‌هایی که با حرف «پ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ت برای درگاه‌هایی که با حرف «ت» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ث برای درگاه‌هایی که با حرف «ث» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ج برای درگاه‌هایی که با حرف «ج» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/چ برای درگاه‌هایی که با حرف «چ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ح برای درگاه‌هایی که با حرف «ح» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/خ برای درگاه‌هایی که با حرف «خ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/د برای درگاه‌هایی که با حرف «د» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ذ برای درگاه‌هایی که با حرف «ذ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ر برای درگاه‌هایی که با حرف «ر»» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ز برای درگاه‌هایی که با حرف «ز» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ژ برای درگاه‌هایی که با حرف «ژ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/س برای درگاه‌هایی که با حرف «س» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ش برای درگاه‌هایی که با حرف «ش» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ص برای درگاه‌هایی که با حرف «ص» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ض برای درگاه‌هایی که با حرف «ض» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ط برای درگاه‌هایی که با حرف «ط» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ظ برای درگاه‌هایی که با حرف «ظ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ع برای درگاه‌هایی که با حرف «ع» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/غ برای درگاه‌هایی که با حرف «غ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ف برای درگاه‌هایی که با حرف «ف» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ق برای درگاه‌هایی که با حرف «ق» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ک برای درگاه‌هایی که با حرف «ک» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/گ برای درگاه‌هایی که با حرف «گ» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ل برای درگاه‌هایی که با حرف «ل» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/م برای درگاه‌هایی که با حرف «م» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ن برای درگاه‌هایی که با حرف «ن» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/و برای درگاه‌هایی که با حرف «و» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ه برای درگاه‌هایی که با حرف «ه» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/ی برای درگاه‌هایی که با حرف «ی» آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/دیگر برای درگاه‌هایی که با هر حرف دیگری از جمله اعداد آغاز می‌شوند.
پودمان:Portal/images/مستعارها برای تعریف نام مستعار برای درگاه‌ها

-- This module no longer contains any portal image name data. Please go to the appropriate page from the list below instead:

-- [[Module:Portal/images/آ]]    - for portal names beginning with "آ".
-- [[Module:Portal/images/ا]]    - for portal names beginning with "ا".
-- [[Module:Portal/images/ب]]    - for portal names beginning with "ب".
-- [[Module:Portal/images/پ]]    - for portal names beginning with "پ".
-- [[Module:Portal/images/ت]]    - for portal names beginning with "ت".
-- [[Module:Portal/images/ث]]    - for portal names beginning with "ث".
-- [[Module:Portal/images/ج]]    - for portal names beginning with "ج".
-- [[Module:Portal/images/چ]]    - for portal names beginning with "چ".
-- [[Module:Portal/images/ح]]    - for portal names beginning with "ح".
-- [[Module:Portal/images/خ]]    - for portal names beginning with "خ".
-- [[Module:Portal/images/د]]    - for portal names beginning with "د".
-- [[Module:Portal/images/ذ]]    - for portal names beginning with "ذ".
-- [[Module:Portal/images/ر]]    - for portal names beginning with "ر".
-- [[Module:Portal/images/ز]]    - for portal names beginning with "ز".
-- [[Module:Portal/images/ژ]]    - for portal names beginning with "ژ".
-- [[Module:Portal/images/س]]    - for portal names beginning with "س".
-- [[Module:Portal/images/ش]]    - for portal names beginning with "ش".
-- [[Module:Portal/images/ص]]    - for portal names beginning with "ص".
-- [[Module:Portal/images/ض]]    - for portal names beginning with "ض".
-- [[Module:Portal/images/ط]]    - for portal names beginning with "ط".
-- [[Module:Portal/images/ظ]]    - for portal names beginning with "ظ".
-- [[Module:Portal/images/ع]]    - for portal names beginning with "ع".
-- [[Module:Portal/images/غ]]    - for portal names beginning with "غ".
-- [[Module:Portal/images/ف]]    - for portal names beginning with "ف".
-- [[Module:Portal/images/ق]]    - for portal names beginning with "ق".
-- [[Module:Portal/images/ک]]    - for portal names beginning with "ک".
-- [[Module:Portal/images/گ]]    - for portal names beginning with "گ".
-- [[Module:Portal/images/ل]]    - for portal names beginning with "ل".
-- [[Module:Portal/images/م]]    - for portal names beginning with "م".
-- [[Module:Portal/images/ن]]    - for portal names beginning with "ن".
-- [[Module:Portal/images/و]]    - for portal names beginning with "و".
-- [[Module:Portal/images/ه]]    - for portal names beginning with "ه".
-- [[Module:Portal/images/ی]]    - for portal names beginning with "ی".
-- [[Module:Portal/images/دیگر]]  - for portal names beginning with any other letters. This includes numbers,
--                  letters with diacritics, and letters in non-Latin alphabets.
-- [[Module:Portal/images/مستعارها]] - for adding aliases for existing portal names. Use this page for variations
--                  in spelling and diacritics, etc., no matter what letter the portal begins with.