پول سیاه یا پاپاسی اصطلاحی است که به‌طور عامیانه برای سکه های مسین (فلوس) استفاده می شده است. پیش ازاسلام در ایران سکه‌های مسی در میان مردم رایج بوده و پس از اسلام نیز تا دوران قاجاریه و حتی مدتی از دوره پهلوی این نوع سکه نقش مهمی را در امر دادو ستد مردم دارا بوده‌است. البته این سکه جزو کم بهاترین پول در جریان بوده و از آنجا که رنگ پول‌های مسی پس از مدتی سیاه می‌شده، بدانها پول سیاه می‌گفتند و آنرا در مقابل «پول سفید» به کار می‌بردند که منظور سکه‌های سیمین بوده‌است.

سکه‌های مسی به خصوص در دوره ناصرالدین شاه و بعد از آن تا پایان سلسله قاجاریه نوسان زیادی داشت و ارزش آن نسبت به پولهای دیگر ثابت نبود و پیوسته تغییر می‌کرد. به همین جهت نمی‌توان ارزش سکه‌های مسی را نسبت به دیگر سکه‌ها تعیین نمود. به طوری که مدام در مناطق مختلف کشور تغییر می‌کرده‌است.

منبعویرایش

  • سرفراز، علی‌اکبر (۱۳۸۰سکه‌های ایران: از آغاز تا دوران زندیه، به کوشش /علی‌اکبر سرفراز، فریدون آورزمانی.، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ص. ۱۱–۲۱، شابک ۹۶۴-۴۵۹-۴۳۱-۲