پیربداق پسر جهانشاه

پیربُداق یا پیربوداغ پسر جهانشاه قراقویونلو بود. وی بر پدر خویش عصیان کرد و موفق به فتح قلعه بغداد شد، اما در سال ۸۷۰ هجری قمری به دست برادر خود محمدی کشته شد.

پس از رسیدن خبر مرگ تیمور، قرایوسف به آذربایجان آمد و در جمادی‌الاول سال ۸۰۹ هـ. ق میرزا ابوبکر نوه تیمور را در حوالی نخجوان شکست داد و تبریز را از او بگرفت و پس از کشتن میرانشاه در ۸۱۰ بر آذربایجان مستولی گشت و پسر خود پیربداق را اسماً به سلطنت برداشته به نام او کشورگشایی می‌کرد.

گویا نقش نگین پیربداق ـ که گفته شده شیعه متعصبی بوده ـ چنین بوده‌است:

نامم بداغ و بنده با داغ حیدرم / هرجا شهی است در همه عالم غلام ماست.

علی اکبر دهخدا نام وی را پیربداق (به قاف و بدون واو) ضبط کرده‌است

منابع

  • لغت‌نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، ذیل همین ماده / مشعشعیان، احمد کسروی، ص۲۶