پیره ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • پیرئاس شهری در استان آتیک کشور یونان

روستاویرایش

  • پیره (شیروان) روستایی در دهستان قوشخانه پایین بخش قوشخانه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی
  • پیره (فاروج) روستایی در دهستان سنگر بخش مرکزی شهرستان فاروج استان خراسان شمالی