در زبان‌شناسی به افزودن یک آوای اضافی در آغاز واژه بدون این‌که معنای واژه یا بقیه ساختار واژه را تغییر دهد پیش‌هِشت (prothesis) یا پیش‌هجا گفته می‌شود.

برای نمونه افزودن الف در واژه غربی اسپورت (sport) که در فارسی انجام می‌شود یک پیش‌هشت است.

منابع ویرایش

واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)