چارک مخفف چهاریک به معنی یک‌چهارم هر چیزی است. دو واحد اندازه‌گیری به نام چارک وجود دارد. چارک واحد جرم به معنی یک‌چهارم من و چارک واحد طول به معنی یک‌چهارم ذرع است.

واحد جرم ویرایش

چارک واحد جرم به معنی یک‌چهارم من است. یک‌چهارم من تبریز معادل ده سیر یا ۷۵۰ گرم است. همچنین معادل پنجاه درم و ۳۷۵۰ قیراط است.

واحد طول ویرایش

چارک واحد طول یک‌چهارم ذرع و معادل چهارگره است. یک چهارم ذرع متداول معادل ۲۶ سانتیمتر است.[نیازمند منبع]

منابع ویرایش

لغت‌نامه دهخدا. واژه چارک