چارک مخفف چهاریک به معنی یک‌چهارم هر چیزی است. دو واحد اندازه‌گیری به نام چارک وجود دارد. چارک واحد جرم به معنی یک‌چهارم من و چارک واحد طول به معنی یک‌چهارم ذرع است.

واحد جرمویرایش

چارک واحد جرم به معنی یک‌چهارم من است. یک‌چهارم من تبریز معادل ده سیر یا ۷۵۰ گرم است. همچنین معادل پنجاه درم و ۳۷۵۰ قیراط است.

واحد طولویرایش

چارک واحد طول یک‌چهارم ذرع و معادل چهارگره است. یک چهارم ذرع متداول معادل ۲۶ سانتیمتر است.[نیازمند منبع]

منابعویرایش

لغت‌نامه دهخدا. واژه چارک