چاقوکشی (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از چاقوکشی (فیلم))

چاقوکشی استفاده از چاقو برای تهدید، آسیب زدن و یا کشتن دیگران است.

چاقوکشی همچنین ممکن است به یمی از موارد زیر اشاره داشته باشد: