چهارگاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چهارگاه یک دستگاه موسیقی ایرانی است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستا