باز کردن منو اصلی

چوبه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: