چوپان، هم معنی با چوبدار و به تاجیکی ده مرده، سرپرست گله چارپایان را می‌گویند.

یک چوپان در کوه‌های فاگاراش رومانی.

به رمه‌بان گاوها، گاویار یا گاوبان گفته می‌شود و به کار یک گاویار، گاویاری گفته می‌شود.

چوپانی یکی از قدیمی‌ترین پیشه‌های انسانی است و در حدود ۶ هزار سال پیش در آسیای کوچک آغاز شد.

ریشه‌شناسی

چوپان هم ریشه با واژهٔ شبان است. در زبان فارسی میانه شوپان بوده و به معنی نگهبان گاوان و گوسپندان است. در زبان کردی هم شیوان (Şivan) گفته می‌شود. اما دردر زبان بلوچی شوپانک، شپانگ، شوانگ، شیپانگ، شیوانگ، شبانگ و ... غیره گفته می‌شود.

جستارهای وابسته

منابع

Wikipedia contributors, "Shepherd," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shepherd&oldid=195683628