چیز به معنی شیء، پدیده، یا موضوع است و می‌تواند به‌طور عام به هر موجود، موضوع یا حالت اشاره داشته باشد.

چیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: