ژئوسایت (به انگلیسی: Geosite) یا به آلمانی ژئوتوپ در علوم حفاظت از میراث زمین‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ژئوسایت به مکان دارای میراث زمین‌شناسی گویند. از گذشته‌های دور، برای حفاظت از مکانهای ارزشمند و مهم علمی از نظر زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی مکانهایی تعیین و حفاظت شده‌اند که امروزه به نام ژئوسایت نامیده می‌شوند. تنوع زمین‌شناسی کم و بیش در تمامی کشورها وجود دارد. تنوع زمین‌شناسی جزو دارایی‌ها و هویت زمین‌شناسی یک کشور است و نیازمند حفاظت است. بخشی از تنوع زمین‌شناسی، میراث زمین‌شناسی به‌شمار می‌رود که این میراث را ژئوسایت گویند (نکوئی صدری ۱۳۹۳).

ارتباط ژئوپارک با میراث زمین‌شناسیویرایش

ژئوپارک (یا زمین گردشگاه) محدوده‌ای تحت حفاظت است که علاوه بر غنای ژئوسایتها شامل مکانهای دارای آثار تاریخی، فرهنگی و تنوع طبیعت زنده (اکوسایتها) باشد و با مدیریت کارآمد و آموزش مناسب افراد محلی، با جذب گردشگر با محوریت آموزش تفریحی – تفرجی مفاهیم زمین‌شناسی و محیط زیست به عموم مردم، بتواند با تفسیر مؤثر تمامی جاذبه‌ها به پرکردن اوقات فراغت گردشگران بپردازد چنانچه این اقدامات بتواند به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی – اجتماعی ساکنان محلی و در نهایت ملی منجر شود."[۱]

ازاینرو ژئوسایتها در داخل یک ژئوپارک و در چارچوب قوانین ژئوپارک تحت حفاظت قرار می‌گیرند.

ارتباط جامعه محلی و ژئوسایتویرایش

مشارکت فعال مردم در امر حفاظت، اصل اساسی برای موفقیت برنامه حفاظت از میراث زمین‌شناسی و میراث ژئومورفولوژیک است شود.[۲]

منابعویرایش

  1. نکوئی صدری، بهرام (1390) " نقش ژئواینترپرتیشن در توسعه زمین‌گردشگری ایران"، سی دی مجموعه مقالات ارائه شده در اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار دراستان سیستان و بلوچستان – دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی – زاهدان، 4 الی 6 خرداد 1390 صص 523 الی 534.
  2. Bennett , Matthew R. and Peter Doyle and Jonathan G. Larwood and Colin D. Prosser (1996). Geology on Your Doorstep: The Role of Urban Geology in Earth Heritage Conservation. Published by The Geological Society, UK.
  • Sadry, B.N (2009)" Fundamentals of Geotourism: with a special emphasis on Iran", Samt Organization publishers, Tehran.220p. (English Summary available Online at: http://physio-geo.revues.org/3159?file=1